> Uchwała nr XXIX/226/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/226/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1990 ze zm.), oraz § 7 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podkar. 2017. 2751 ze zm.).

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

  1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wisłok Wielki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 217 o pow. 0,2129 ha objęta księgą wieczystą Nr KS1S/00030494/8 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działki nr ew. 216, 218, 219 położone w Wisłoku Wielkim, na jej poszerzenie.
  1. Uchyla się par. 1 ust. 1 pkt 73 uchwały Nr XX/168/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Komańcza.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-03-23
Sporządzone przez: Joanna Szulc
Data udostępnienia: 2021-03-30 10:28:11
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał