> Protokół nr XXVIII z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 24 lutego 2021 r.

Protokół nr XXVIII z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 24 lutego 2021 r.


Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował obecnych, że obrady Rady Gminy są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Obowiązek nagrywania obrazu i dźwięku wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dopuszczalne, gdyż jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze – art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udział w publicznej sesji Rady Gminy Komańcza jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad.

Obrady XXVII sesji Rady Gminy Komańcza otworzył oraz im przewodniczył Adam Pasiniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy przywitał obecnych.

W sesji uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy w oparciu o listę obecności (obecnych 12 Radnych) stwierdził, że podejmowane uchwały i wypracowane wnioski będą w pełni prawomocne.

Radni obecni:

 1. Dąbrowska Halina
 2. Dołżycki Jarosław
 3. Duda Anna
 4. Hnat Kazimierz
 5. Jarosz Joanna
 6. Kopylec Włodzimierz
 7. Kurinka Paweł
 8. Milasz Wiesław
 9. Mokrzycka Joanna
 10. Orzechowski Roman
 11. Pasiniewicz Adam
 12. Trzaska Piotr

Radni nieobecni:

 1. Perun Andrzej
 2. Piechocki Robert

Postanowieniem nr 4/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. Komisarz Wyborczy w Krośnie II stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Romana Antosza z powodu śmierci.

Ad. 3

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie porządku obrad sesji.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poprosił o wyjaśnienie powodów zwołania sesji nadzwyczajnej.

Wójt Roman Bzdyk pokrótce wyjaśnił powód zwołania sesji – zmiany na koniec roku w uchwale budżetowej gminy na rok 2021. Poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwał:

 • zmieniającą uchwałę nr XXVII/211/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza,
 • zmieniającą uchwałę nr XXVII/212/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Komańcza,
 • zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz zapytał, czy są jakieś uwagi?

Radni nie wnieśli uwag, w związku z tym Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia zmian do porządku obrad – zmiany zostały przyjęte 12 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 2 do protokołu).

Porządek obrad wraz ze zmianami w wyniku głosowania został przyjęty  12 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 3 do protokołu).

Ad. 4

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu
na realizację zadania publicznego
(zał. nr 4 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 5 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XXVIII/214/2021

Ad. 5

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT I)
(zał. nr 6 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT I) i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 7 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XXVIII/215/2021

Ad. 6

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT II) (zał. 8).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT II) i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 9 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXVIII/216/2021

Ad. 7

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie na okres 7 lat, drogą bezprzetargową części nieruchomości o nr ew. 17/7 o pow. 0,05 ha położonej
w Jaworniku, stanowiącej własność Gminy Komańcza dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00053778/0, z przeznaczeniem dla Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady (zał. 10).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały – zostanie wykonana wiata dla turystów i posadowiona na działce 17/7. Jest to na Wahalowskim Wierchu.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie na okres 7 lat, drogą bezprzetargową części nieruchomości o nr ew. 17/7 o pow. 0,05 ha położonej w Jaworniku, stanowiącej własność Gminy Komańcza dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00053778/0, z przeznaczeniem
dla Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady
i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 11
do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XXVIII/217/2021

Ad. 8

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Komańczy (zał. 12).

Inspektor Monika Guśtak pokrótce objaśniła potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Komańczy i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 13 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XXVIII/218/2021

Ad. 9

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Rzepedzi (zał. 14).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Rzepedzi i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 15 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XXVIII/219/2021

Ad. 10

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (zał. 16).

Prezes GPGK Robert Wolański pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 17 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XXVIII/220/2021

Ad. 11

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługujące na uwzględnienie (zał. 18).

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Trzaska pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały – uzasadnienie stanowi załącznik do projektu uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługujące na uwzględnienie i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 19 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 8 „za”, przy 4 głosach „przeciw”.

Uchwała Nr XXVIII/221/2021

Ad. 12

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/211/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza (zał. 20).

Inspektor Kamila Sobolak pokrótce objaśniła potrzebę podjęcia uchwały. Należy wprowadzić zmiany, aby uchwała nie naruszała przepisów prawa.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/211/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 21 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XXVIII/222/2021

Ad. 13

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/212/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Komańcza (zał. 22).

Inspektor Kamila Sobolak pokrótce objaśniła potrzebę podjęcia uchwały i wprowadzone zmiany.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/212/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 23 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XXVIII/223/2021

Ad. 14

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (Projekt III) (zał. 24).

Inspektor Kamila Sobolak pokrótce objaśniła potrzebę podjęcia uchwały i wprowadzone zmiany.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 25 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XXVIII/223/2021

Ad. 15

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII Kadencji.

Czas trwania:

10:00-10:40


Data wytworzenia: 2021-02-24
Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-03-30 09:17:35
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał