> Protokół XXVII z obrad XXVII sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 28 stycznia 2021 r.

Protokół XXVII z obrad XXVII sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 28 stycznia 2021 r.


Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował obecnych, że obrady Rady Gminy są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Obowiązek nagrywania obrazu i dźwięku wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dopuszczalne, gdyż jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udział w publicznej sesji Rady Gminy Komańcza jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad.

Obrady XXVII sesji Rady Gminy Komańcza otworzył oraz im przewodniczył Adam Pasiniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy przywitał zaproszonych gości, Pana Wójta, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Państwa Radnych oraz Sołtysów.

W sesji uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy w oparciu o listę obecności (obecnych 13 Radnych) stwierdził, że podejmowane uchwały i wypracowane wnioski będą w pełni prawomocne.

Radni obecni:

 1. Dąbrowska Halina
 2. Dołżycki Jarosław
 3. Duda Anna
 4. Hnat Kazimierz
 5. Jarosz Joanna
 6. Kurinka Paweł
 7. Milasz Wiesław
 8. Mokrzycka Joanna
 9. Orzechowski Roman
 10. Pasieniewicz Adam
 11. Perun Andrzej
 12. Piechocki Robert
 13. Trzaska Piotr

Radni nieobecni:

 1. Kopylec Włodzimierz

Postanowieniem nr 4/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. Komisarz Wyborczy w Krośnie
II stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Romana Antosza z powodu śmierci.

Ad. 3

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie porządku obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Adam Pasiniewicz  zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad.

Wójt Gminy Roman Bzdyk poprosił o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał w sprawie: uchwalenia Zmiany nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Złoża Piaskowców Cergowskich Komańcza-Jawornik Gmina Komańcza Województwo Podkarpackie oraz uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
o nazwie „Jawornik 1/2017” obejmującego część złoża „Komańcza 1”. Wójt poprosił
o wprowadzeni do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały
Nr IV/33/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz  zaproponował wycofanie z porządku obrad punktu: Przedstawienie przez Wojewodę Podkarpackiego, wraz z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 – Pani Wojewoda, ani Wicewojewoda nie będą mogły uczestniczyć w sesji oraz wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wykreślenia radnego ze składu osobowego Komisji Rady Gminy Komańcza ds. budżetu. 

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia zmian w porządku obrad. W wyniku głosowanie zmiany zostały przyjęte 13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 2 do protokołu),

Zmieniony porządek obrad w wyniku głosowania został przyjęty 13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 3 do protokołu).

Ad. 4

Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:

 • nr XXV z dnia 30 listopada 2020 r.

Radni nie wnieśli uwagi do protokołu nr XXV z dnia 30 listopada 2020 r, który został przyjęty w wyniku głosowania 13 głosami „za” - Głosowanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 • nr XXVI z dnia 21 grudnia 2021 r.

Radni nie wnieśli uwagi do protokołu nr XXVI z dnia 21 grudnia 2021 r., który został przyjęty w wyniku głosowania 13 głosów „za” - Głosowanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 5

Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.

Wójt Roman Bzdyk przedstawił informację:

Wydane zarządzenia:

 • Zarządzenie nr 115/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
 • Zarządzenie nr 116/2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności,
 • Zarządzenie nr 117/2020 w sprawie sprzedaży bieżni treningowej PRO HANSON,
 • Zarządzenie Nr 118/2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe Gminie jednostki organizacyjne,
 • Zarządzenie Nr 119/2020 w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na działkach nr 35/2 i 37/3 położonych w miejscowości Kulaszne stanowiących własność Gminy Komańcza na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 35/1, 37/1, 35/3, 37/4 położonych w miejscowości Kulaszne,
 • Zarządzenie Nr 120/2020 "w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania ""Remont dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Rzepedź, Kulaszne, Radoszyce"": Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Rzepedź w km 0+000 – 0+300 na działce nr 3/38, 3/39, 3/41, 3/43, 55/1 obręb 0019 Rzepedź
 • Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kulaszne w km 0+000 – 0+067 na działce nr 72/2, 75/5 obręb 0009 Kulaszne
 • „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Radoszyce w km 0+000 – 0+236 na działce nr 332 obręb 00117 Radoszyce”,
 • Zarządzenie nr 121/2020 w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Komańcza w okresie epidemii koronawirusa COVID-19,
 • Zarządzenie 122/2020 w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy
  w Komańczy,
 • Zarządzenie 122A/2020 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych składników wynagradzania, dodatków i świadczeń związanych
  z pracą dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Komańczy,
 • Zarządzenie 123/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza
  na 2020 rok,
 • Zarządzenie 124/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Wisłok Wielki",
 • Zarządzenie 125/2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych polegających na "utwardzeniu terenu na działce gminnej w miejscowości Komańcza",
 • Zarządzenie 126/2020 w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Komańcza w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 • Zarządzenie 127/2020 w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Komańcza w okresie epidemii koronawirusa COVID-19,
 • Zarzadzenie 128/2020 w sprawie sprzedaży bieżni treningowej PRO HANSON,
 • Zarządzenie 129/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. "Budowa oświetlenie drogowego w miejscowości Rzepedź",
 • Zarządzenie 130/2020 w sprawie ustalenia Regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Komańcza na potrzeby Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • Zarządzenie 131/2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych polegających na "przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radoszyce",
 • Zarządzenie 132/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza
  na 2020 rok,
 • Zarządzenie 133/2020 w sprawie konsultacji projektu ”Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
  3 na 2021 rok”,
 • Zarządzenie nr 134/2020 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Komańcza,
 • Zarządzenie nr 135/2020 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyber bezpieczeństwa,
 • Zarządzenie Nr 136/2020 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok,
 • Zarządzenie Nr 137/2020 w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały
  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza,
 • Zarządzenie nr 138/2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego
  na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu" Czyste powietrze",
 • Zarządzenie Nr 139/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2020 rok,
 • Zarządzenie nr 140/2020 w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 43/2019 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej,
 • Zarządzenie nr 141/2020 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Komańcza według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku,
 • Zarządzenie nr 142/2020 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań
  o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Zarządzenie nr 143/2020 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych na terenie Gminy Komańcza,
 • Zarządzenie nr 144/2020 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Komańcza,
 • Zarządzenie nr 145/2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Komańczy,
 • Zarządzenie nr 146/2020 w sprawie odbioru cząstkowego robót budowlanych polegających na naprawie dróg gminnych w ramach budowy gazociągu,
 • Zarządzenie nr 147/2020 w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Komańcza działki nr 150/6 o pow. 0,0442 ha położonej w Rzepedzi oraz działki nr 222/3 o pow. 0,0101 ha położonej w Komańczy, stanowiących własność osób fizycznych,
 • Zarządzenie nr 148/2020 w sprawie powołania komisji do odbioru zadań związanych
  z budową oświetlenia drogowego w miejscowościach Wisłok Wielki, Rzepedź, Dołżyca I i Dołżyca II,
 • Zarządzenie Nr 149/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2020 rok,
 • Zarządzenie nr 150/2020 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Komańczy,
 • Zarządzenie nr 151/2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej w miejscowości Wisłok Wielki,
 • Zarządzenie nr 152/2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych polegających a remoncie drogi wewnętrznej nr 8 w Nowym Łupkowie,
 • Zarządzenie nr 153/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
 • Zarządzenie Nr 154/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2020 rok,
 • Zarządzenie nr 155/2020 w sprawie zapewnienia profilaktycznych posiłków i napojów pracownikom Urzędu Gminy Komańcza oraz zasad ich wydawania,
 • Zarządzenie 156/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn."Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Komancza",
 • Zarządzenie 157/2020 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komańcza,
 • Zarządzenie 158/2020 w sprawie pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 • Zarządzenie 159/2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych
  przebudowa dróg gminnych w miejscowości Komańcza,
 • Zarządzanie nr 160/2020 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy
  w Komańczy,
 • Zarządzenie nr 161/2020 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Komańcza,
 • Zarządzenie nr 162/2020 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: „Wykonanie sieci energetycznej – oświetlenia drogi gminnej na działkach nr 418/1, 418/2, 419/1, 419/2, 425, 434/3 w miejscowości Wisłok Wielki”,
 • Zarządzenie nr 163/2020 w sprawie prowadzenia gospodarki samochodowej
  i sprawowania nadzoru nad transportem stanowiącym własność Gminy Komańcza będącym w dyspozycji Urzędu Gminy Komańcza oraz pojazdami i sprzętem znajdującym się na wyposażeniu OSP na terenie Gminy Komańcza,
 • Zarządzenie Nr 164/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2020 rok,
 • Zarządzenie Nr 165/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego, będącego własnością Gminy Komańcza,
 • Zarządzenie Nr 166/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2020 rok,
 • Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.,
 • Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Zarządzenie Nr 3/2021 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komańcza na rok szkolny 2021/2022,
 • Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
  do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.,
 • Zarządzenie na 5/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Komańcza, których wartość nie przekracza kwoty
  130 000 zł netto.

Zadania wykonane od 15.08.2020 r. do 28.01.2021 r. na stanowisku Gospodarka gruntami komunalnymi Gminy Komańcza oraz zagospodarowanie przestrzenne.

W wyżej wymienionym okresie:

 1. Skomunalizowano działki Skarbu Państwa, tj.:

- w miejscowości Czystogarb – 8 działek,

- w miejscowości Smolnik – 12 działek,

- w miejscowości Turzańsk – 2 działki,

- w miejscowości Kulaszne – 5 działek,

- w miejscowości Szczawne – 8 działek,

- w miejscowości Rzepedź – 3 działki,

- w miejscowości Osławica – 5 działek,

- w miejscowości Dołżyca – 8 działek,

- w miejscowości Wisłok Wielki 2 działki,

- w miejscowości Nowy Łupków – 1 działka,

- w miejscowości Komańcza – 6 działek,

- w miejscowości Radoszyce – 1 działka.

 1. Dokonano regulacji stanu prawnego w księgach wieczystych wcześniej skomunalizowanych działek.
 2. Wykonano przegląd kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Komańczy i budynku Remizy OSP w Komańczy.
 3. Wykonano przegląd hydrantów i gaśnic w budynku Urzędu Gminy w Komańczy
  oraz w Rzepeckim Ośrodku Kultury.
 4. Wykonano okresowe badania skuteczności samoczynnego wyłączenia urządzeń elektrycznych oraz izolacji urządzeń elektrycznych w budynkach i obiektach stanowiących mienie komunalne Gminy Komańcza.
 5. Wykonano okresową roczną ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych i budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Komańcza.
 6. Wykonano okresową ocenę stanu technicznego placów zabaw.
 7. Wykonano sprawdzenie oraz czyszczenie przewodów kominowych w budynkach stanowiących mienie komunalne.
 8. Zawarto 18 porozumień z Firmą VOICE NET S.A. na udostepnienie działek gminnych
  pod budowę szerokopasmowego internetu na terenie Gminy Komańcza.
 9. Zakupiono olej opałowy do kotłowni w budynkach: Urzędu Gminy w Komańczy oraz budynku Remizy OSP w Komańczy w miesiącach: sierpień 2020 r. i styczeń 2021 r..
 10. Wszczęto postepowania administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  dla przedsięwzięć polegających na:

- Rekultywacji Składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Radoszyce, postepowanie zakończone Decyzją;

- Produkcji kajaków w miejscowości Szczawne;

- Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW w miejscowości Szczawne, wydano postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia Raportu;

- Prowadzeniu zbiórki odpadów w miejscowości Szczawne;

- Budowanie elektrowni słonecznej o mocy do 18 MW w miejscowości Rzepedź;

 1. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego, na przebudowie drogi leśnej – przeciwpożarowej w miejscowościach: Balnica, Wola Michowa. Maniów.
 2. Nieodpłatnie nabyto na własność Gminy Komańcza działki nr ew.:

- 510/11 o pow. 0,1068 ha, o wartości 12.880,25 zł w Komańczy od Województwa Podkarpackiego,

- 14/12 o pow. 0,2894 ha, o wartości 62.000,00 zł od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie,

- 130/2 o pow. 0,0294 ha o wartości 11.100,00 zł w miejscowości Radoszyce

od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.

 1. Podpisano aneks do umowy notarialnej nabycia działek od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie z 2011 roku, co umożliwia Gminie Komańcza staranie się o dotacje na remont dróg w miejscowościach po PGR-owskich.
 2. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z wnioskami
  o nieodpłatne przejęcie działek w miejscowości Radoszyce (teren na którym posadowiony jest stary słup graniczny) i w Komańczy Letnisko (droga do przepompowni).
 3. Zakupiono worki do segregacji odpadów komunalnych oraz na bieżąco wydaje się mieszkańcom gm. Komańcza worki do segregacji odpadów oraz kody.

Ponadto załatwiono inne sprawy z zakresu ww. stanowiska.

Informacja ze stanowiska pracy: Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka gruntami:

w okresie od 14.08.2020r. do 27.01.2021r. :

 1. Wpłynęły 2 wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ,wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

-  Przebudowa drogi gminnej Smolnik-Mików,

- Przebudowa linii napowietrznej Rzepedź-Cisna, odgałęzienie Balnica-Solinka.

 1. Wpłynęło 19 wniosków o ustalenie warunków zabudowy. Przeprowadzono postępowania administracyjne i wydano 17 decyzji o warunkach zabudowy.
 2. Zawarto 7 umów dzierżaw do 3 lat na cele rolne, pod garaże tymczasowe i na cel handlowy.
 3. Wpłynęło 9 wniosków o podział, wydano 8 decyzji o podziale nieruchomości oraz 9 opinii o podziale.
 4. Wydano: 123 zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i 83 zaświadczenia o rewitalizacji, 40 wypisów
  ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza, 3 wypisy z planu miejscowego nieobowiązującego dla 17 działek.
 5. Wpłynęło 10 wniosków w sprawie sprzedaży działek.
 6. W przetargu ustnym nieograniczonym (17.12.2020r.) sprzedano 5 działek gminnych nr: 40/1 o pow. 0,5985 ha w Dołżycy, nr 51/5 o pow. 0,3435 ha w Turzańsku, nr 236/6 o pow. 0,0586 ha, 236/7 o pow. 0,0923 ha w Komańczy, nr 61/3 o pow. 0,4043 ha w Radoszycach.
 7. Podjęto regulację pod drogę (wykup) w Rzepedzi oraz wykupiono działkę nr 222/3
  w Komańczy na skwerku.
 8. Ustanowiono służebność gruntową na działce nr 35/2 i 37/3 w Kulasznem.
 9. Zlecono: podział działki nr 180/3 w Radoszycach cerkwi, wydzielenie części zajętej pod drogę, w Rzepedzi – pod ogródki działkowe dz. 158/2, podział działki nr 65/3 w Woli Michowej .
 10. Zlecono wycenę na potrzeby sprzedaży:
 • działek nr 10/30 i 10/31 w Kulasznem,
 • działka nr 574/8 w Komańczy na poszerzenie dz. nr 636,
 • działka nr 574/7 w Komańczy na potrzeby nieodpłatnego przekazania na rzecz Nadleśnictwa Komańcza,
 • działka nr 171/5 w Wisłoku Wielkim na potrzeby sprzedaży na poszerzenie dz. nr 540/1,
 • działka nr 171/4 w Wisłoku Wielkim na potrzeby sprzedaży na poszerzenie dz. nr 172/1,
 • działka nr 469/1 w Wisłoku Wielkim,
 • działka nr 126/25 w Szczawnem na potrzeby sprzedaży na poszerzenie działek nr 126/10, 126/17,
 • działka nr 66 w Szczawnem na poszerzenie dz. 65/5,
 • działka nr 181/2 w Rzepedzi,
 • działka nr 71/4 Czystogarb na potrzeby sprzedaży na poszerzenie dz. nr 76/1,
 • na podstawie podjętych uchwał i wniosków stron.
 1. Nadano 7 numerów porządkowych do budynków, 1 zmieniono, w 1 przypadku odmówiono nadania (budynek nie przeznaczony na pobyt ludzi).

Wójt Roman Bzdyk powiedział, że dużo się słyszy, że gmina sprzedaje grunty – grunty zostały w tym roku sprzedane w wielkości 4 ha 90 arów. Średnia cena za ha 160 tyś zł. W tym samym roku skomunalizowano grunty w wielkości 23 ha. Sprzedaliśmy 5 ha, a pozyskaliśmy 23 ha. Nie sprzedajemy, tylko gospodarujemy.

Informacja ze stanowisko ds. projektów gminnych i transportu publicznego:

 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie - Wpływ na ochronę środowiska poprzez wykonanie
  i montaż toalety publicznej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ) – wartość projektu 147 600,00 zł, wkład własny 73 800,00 zł – rozliczenie zadania – zadanie zrealizowane
 2. Złożenie wniosków o dofinansowanie - Drogi do pól - Kulaszne, Radoszyce, Rzepedź oraz zakrzaczenia Jawornik (Śr. związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych UM) - wartość projektu 154 712,37 zł dofinansowanie 142 478,00 zł, wkład własny 11 834,17 zł - rozliczenie zadania – zadanie
 3. Złożenie wniosków o dofinansowanie - Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK (Interreg PL-SK) wartość projektu 225 000,00 zł, dofinansowanie 202 500,00 zł, wkład własny 22 500,00 zł wniosek oceniony pozytywnie otrzymał dofinansowanie – w trakcie podpisania umowy.
 4. Złożenie wniosków o dofinansowanie - Przebudowa drogi gminnej w m-ci Radoszyce (Fundusz Dróg Samorządowych) wartość projektu 308 201,87, dofinansowanie 184 921,00 zł, wkład własny 123 280,87 zł – projekt zrealizowany i rozliczony.
 5. Złożenie wniosków o dofinansowanie - Remont drogi gminnej w m-ci Wisłok Wielki (Fundusz Dróg Samorządowych) wartość projektu 211 744,00 zł, dofinansowanie
  127 046,00 zł, wkład własny 84 698,00 zł – projekt zrealizowany i rozliczony.
 6. Złożenie wniosków o dofinansowanie - Zagospodarowanie terenu wokół budynku UG
  w Komańczy (PROW-LGD) wartość projektu 119 710,53 zł, dofinansowanie
  76 171,00 zł – wkład własny 43 539,53 zł – projekt zrealizowany i rozliczony.
 7. Ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację nasypu kolejowego na terenie Komańczy - wartość projektu 10 000,00 zł, dofinansowanie 10 000,00 zł (GAZ-SYSTEM S.A.) projekt zrealizowany i rozliczony.
 8. Dotacja na zakup samochodu średniego dla OSP w Rzepedzi w kwocie 144 948,90 zł. Wartość łączna samochodu wynosiła 805 000,00 zł i służyć będzie Strażakom w Rzepedzi.

Informacja o zadaniach inwestycyjnych realizowanych na stanowisku Infrastruktura
i zarządzanie drogami:

Inwestycje na drogach zakończone:

 1. Budowa oświetlenia ulicznego w Rzepedzi 70 996,78zł brutto
 2. Budowa oświetlenia ulicznego w Wisłoku Wielkim 105 098,56 zł brutto
 3. Budowa oświetlenia ulicznego w Dołżycy I, II 48 625,77 zł brutto
 4. Budowa oświetlenia ulicznego w Wisłoku Wielkim (bajpas) 105 098,56 zł brutto
 5. Remont drogi publicznej nr 117307 R w Wisłoku Wielkim 71 021,67 zł brutto
 6. Budowa drogi wewnętrznej w Starym Łupkowie
  (drogi z funduszu powodziowego) 140 093,91 zł brutto
 7. Remont drogi Kulaszne 48 949,70 zł brutto
 8. Remont drogi w Rzepedzi 68 714,68 zł brutto
 9. Droga do pól Radoszyce 36 997,69 zł brutto
 10. Zmiana statusu drogi z wewnętrznej na publiczną:

- droga Nowy Łupków –Stary Łupków nr 117313 R
- droga Wysoczany nr 117312 R

Informacja ze stanowiska ds. Inwestycji gminnych i projektów w okresie od sierpnia 2020 do 28 stycznia 2021 roku.

 1. Wykonanie remontów na cmentarzach wojennych z Komańczy, Woli Michowej, Zubeńsko – 30 tyś zł (dotacja Podkarpacki Urząd Wojewódzki).
 2. Odebranie robot budowlanych:

- Utwardzenie terenu na działce gminnej w miejscowości Komańcza (parking Letnisko) – 510 tyś zł.

- Wykonanie prefabrykowanej toalety publicznej (parking Letnisko) 160 tyś. zł dotacja WFOŚiGW

- Remont drogi gminnej w miejscowości Radoszyce – 308 201,00 zł

- Remont drogi gminnej w miejscowości Wisłok Wielki 168 657,00 zł

- Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Łupków – 144 tyś zł

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Komańcza – 490 tyś zł

- Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Komańczy 117 tyś zł

- Remont nawierzchni placu przy PKP w Komańczy – 20 tyś zł

- Wykonanie miejsc postojowych przy OSP w Komańczy 17 tyś zł

- Odkrzaczenie gruntów rolnych w obrębie Jawornik - 48 600,00 zł

 1. Realizacji zadań w ramach Fundusz Sołeckiego.
 2. Aplikacja o nieodpłatne przekazanie składników majątkowych (otrzymano 2 samochody Skoda Superb, Opel Astra, kuchnia polowa Kp200). W tym Gminny Ośrodek Kultury otrzymał Renault Master.
 3. Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem do zimowego i letniego utrzymania chodników – 120 tys zł – dofinansowywał Urząd Marszałkowski.
 4. Przygotowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej.
 5. Usunięcie osuwiska w Komańczy – 9 500 zł.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Komańcza od 14 sierpnia 2020 roku
do 28 stycznia 2021 roku.

21 sierpnia (piątek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Renata Szczepańska – Wójt Gminy Cisna celem wypracowania wspólnego projektu turystycznego. Spotkanie miało miejsce w UG w Cisnej.

4 września (piątek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu na Przełęczy Wyżnej poświęconemu Jerzemu Harasymowiczowi – złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem i głogiem Marii, uczczono minutą ciszy pamięć o wielkim artyście i jego żonie oraz odczytano wiersze Jerzego Harasymowicza. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa Komańcza oraz GOK-u.

5 września (sobota) 2020 roku – uczestnictwo w koronacji zawodników II Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Komańcza, który odbył się w Szczawieńskim Ośrodku Kultury.

11 września (piątek) 2020 roku – uczestnictwo w zebraniu wiejskim sołectwa Komańcza w budynku OSP w Komańczy.

14 września (poniedziałek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Mariusz Iskierski - Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji PGE Energia Odnawialna S.A. oraz Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP celem oceny atrakcyjności inwestycyjnej terenów oraz omówienia ewentualnych warunków współpracy. Spotkanie miało miejsce w Urzędzie Gminy w Hoczwi.

16 września (środa) 2020 roku – uczestnictwo w zebraniu wiejskim sołectwa Rzepedź nad Osławicą w budynku OSP w Rzepedzi.

17 września (czwartek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Adamem Pęziołem - Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy celem omówienia zakresu współpracy. Spotkanie miało miejsce w Ustrzykach Dolnych.

17 i 21 września (czwartek, poniedziałek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Sabina Karamus – Dyrektor Placówki Banku Pocztowego S.A., P. Anna Duda oraz Joanna Mokrzycka (Radne Rady Gminy Komańcza). Spotkanie odbyło się w UG w Komańczy dotyczyło utworzenia punktu placówki Banku Pocztowego w Rzepedzi.

18 września (piątek) 2020 roku – uczestnictwo w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników GPGK w Szczawnem celem zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności GPGK oraz sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. Spotkanie miało miejsce w GPGK w Szczawnem.

21 września (poniedziałek) 2020 roku – spotkanie z Janusz Bałaban - Dyrektor Zakładu Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi w siedzibie Nowego Stylu w Rzepedzi celem omówienia ewentualnych warunków współpracy i utworzenia placówki Banku Pocztowego w Rzepedzi. W spotkaniu uczestniczyli m.in. P. Andrzej Kisielewicz – Menadżer ds. Wsparcia Sprzedaży, Departament Zarządzania Siecią Sprzedaży, Sabina Karamus – Dyrektor Placówki Banku Pocztowego S.A. oraz Zastępca Wójta Paweł Rysz.

23 września (środa) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu ZAT w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli celem omówienia współpracy w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz organizacji wyścigu rowerowego Przełomem Wisłoka.

24 września (czwartek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu gmin Beskidu Niskiego (Zarszyn, Jaśliska, Bukowsko, Dukla, Rymanów, Besko) w Urzędzie Gminy w Besku celem omówienia uczestnictwa w pilotażu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w sprawie pozyskiwania środków unijnych.

24 września (czwartek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniach wiejskich Sołectwa Wysoczany oraz Sołectwa Szczawne – Kulaszne.

28 września (poniedziałek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Sebastian Trznadel - Pełnomocnik Zarządu ds. Energii Cieplnej Energia Polska S.A. celem omówienia warunków współpracy. Spotkanie miało miejsce w UG.

29 września (wtorek) 2020 roku – spotkanie z P. Hubertem Olbrychtem - Dyrektor Regionalny Aesco Group Sp. z o.o celem omówienia możliwości konsolidacji zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spotkanie miało miejsce w UG.

30 września 2020 roku – uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki GPGK w Szczawnem celem omówienia spraw bieżących. Spotkanie miało miejsce w UG.

1 października (czwartek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu w budynku OSP w Komańczy z rolnikami z terenu gminy celem wypracowania oferty dzierżawy gruntów wieloobszarowych na cele rolnicze.

5 października (poniedziałek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku oraz Zdzisławem Lemcio - Sołtys Sołectwa Nowy Łupków. Spotkanie miało miejsce w Nowym Łupkowie i dotyczyło omówienia ewentualnych możliwości remontu chodnika przy drodze powiatowej.

6 października (wtorek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Krystyna Sołek - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Spotkanie miało miejsce w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie i dotyczyło omówienia sytuacji na oczyszczalni w Rzepedzi.

6 październik (wtorek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu poświęconemu publikacji książki o Prymasie Tysiąclecia autorstwa P. Anny Rastawickiej pt. "Ten zwycięża, kto miłuje" oraz filmowi dokumentalnemu pt. "Ojciec i Pasterz - Kardynał Stefan Wyszyński" w reżyserii P. Piotra Górskiego. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy i odbyło się w Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy.

8 października (środa) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Piotr Mazur – Naczelnikiem Wydział Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym w Sanoku oraz P. Krystyna Galik-Harhaj – Dyrektor GOK w Komańczy celem omówienia spraw związanych z organizacją obchodów z tytułu odsłonięcia zabytkowego słupa granicznego w Radoszycach.

8 października (środa) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Radosławem Sagatowskim - Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. i P. Przemysławem Skrzypek – Wiceprezesem. Spotkanie miało miejsce w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Stalowej Woli i dotyczyło rozeznania możliwości i warunków zagospodarowania odpadów komunalnych przez Spółkę. W spotkaniu brali udział Zastępca Wójta Gminy Komańcza Paweł Rysz oraz Mecenas Jacek Janas.

12 października (poniedziałek) 2020 roku – zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w Kancelarii Notarialnej w Krośnie celem zmiany umowy GPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Szczawnem.

14 października (środa) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Adrián Kaliňak – Członek Samorządowego Kraju Preszowskiego celem omówienia możliwości współpracy w zakresie turystyki i pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

15 października (czwartek) 2020 roku – stawiennictwo w Sądzie Rejonowym IV Wydziale Pracy w Sanoku celem przesłuchania w charakterze strony z powództwa Jerzego Krysiaka przeciwko Urzędowi Gminy w Komańczy o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

15 października (czwartek) 2020 roku – uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki GPGK w Szczawnem celem omówienia spraw bieżących.

19 października (poniedziałek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Jolanta Bartnicka - Węgrzyn – Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady celem omówienia możliwości pozyskania grantu na infrastrukturę turystyczną. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy.

4 listopada (środa) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu z przedstawicielami firmy Budimex celem omówienia problemów związanych z budową polskiego odcinka gazociągu łączącego Polskę ze Słowacją.

9 listopada (poniedziałek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Wojciech Tokarz – Dyrektor Działu Przyrodniczego oraz P. Tomasz Łuczak – Dyrektor Działu środowiska nieożywionego Mentor Consulting sp. z o.o. Spotkanie odbyło się w UG w Komańczy i dotyczyło rekultywacji składowiska odpadów w Radoszycach.

10 listopada (wtorek) 2020 roku – uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczawnem, które odbyło się w Urzędzie Gminy w Komańczy celem omówienia spraw bieżących.

16 listopada (poniedziałek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu z Przedstawicielami GPGK oraz P. Dariusz Kowalewski - Daro-Complex celem omówienia warunków współpracy w zakresie rekultywacji nieczynnego wysypiska śmieci w Radoszycach.

17 listopada (wtorek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu z przedstawicielami firmy BUDIMEX oraz GAZ-SYSTEM S.A. w UG celem omówienia problemów dotyczących nieprzestrzegania porozumienia. Ponadto odbyła się wizja lokalna w Nowym Łupkowie, w której uczestniczyli Mieszkańcy oraz P. Sołtys Zdzisław Lemcio.

26 listopada (czwartek) 2020 roku – uczestnictwo w Konwencie Burmistrzów i Wójtów Powiatu Sanockiego celem omówienia spraw bieżących m.in. zabezpieczenia medycznego. Spotkanie miało miejsce w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku.

3 grudnia (czwartek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki. Spotkanie miało na celu omówienie zasad współpracy w ramach uczestnictwa w pilotażowym programie Centrum Wsparcia Doradczego i odbyło się w Domu Kultury w Besku. W spotkaniu uczestniczyli Doradcy Miast Związku Miast Polskich P. Marek Gabzdyl oraz Kamil Niklewicz.

9 grudnia (środa) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu z przedstawicielami firmy BUDIMEX celem omówienia bieżących spraw i problemów związanych z budową gazociągu.

10 grudnia (czwartek) 2020 roku – uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych śp. Kazimierza Węgrzyna w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku oraz na cmentarzu w Zarszynie.

15 grudnia (wtorek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Leonem Kłodnickim – Audytor MPGK Krosno. Rozmowa dotyczyła spraw związanych z transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy Komańcza.

17 grudnia (czwartek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Januszem Fic - Prezes Zarządu – Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie. Spotkanie odbyło się w UG w Komańczy i dotyczyło spraw związanych z dalszą współpracą w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

22 grudnia (wtorek) 2020 roku – spotkanie z P. Zofią Kochan - Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz P. Piotrem Pilchem - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie celem podpisania aktu notarialnego - nieodpłatnego przekazania działki w obrębie Komańcza, na której znajduje się część cmentarza komunalnego. Ponadto Radna Powiatu Sanockiego – Krystyna Galik-Harhaj wręczyła wniosek z prośbą o remont dróg wojewódzkich tj. Wola Michowa i Wisłok Wielki.

22 grudnia (wtorek) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Mieczysław Tołpa - Dyrektor Poczty Polskiej S.A. Region Sieci w Rzeszowie celem omówienia ewentualnych możliwości otwarcia punktu pocztowego w Rzepedzi. W spotkaniu uczestniczyła m.in. Krystyna Galik-Harhaj – Radna Powiatu Sanockiego.

22 grudnia (wtorek) 2020 roku – spotkanie z P. Jerzym Borcz - Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie celem omówienia ewentualnych możliwości pozyskania bezzwrotnej pomocy finansowej na remont dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich. W spotkaniu uczestniczyła m.in. Krystyna Galik-Harhaj – Radna Powiatu Sanockiego i pracownicy OT.

23 grudnia (środa) 2020 roku – spotkanie z P. Wojciechem Wdowik - Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie celem omówienia spraw związanych z budową farm fotowoltaicznych na terenie gminy Komańcza.

7 stycznia (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z mieszkańcami m. Jawornik oraz przedstawicielami Gaz-System S.A. i firmy Budimex celem omówienia problemów z wysychającymi studniami i propozycji rozwiązania problemu budowy indywidualnych ujęć wody. W spotkaniu uczestniczyła Radna Gminy Komańcza Anna Duda.

11 stycznia (poniedziałek) 2021 roku – spotkanie z P. Andrzej Mazur - Zastępca Dyrektora Oddziału GAZ-SYSTEM S.A w Tarnowie oraz P. Piotr Szczupak - GAZ-SYSTEM S.A. celem omówienia spraw bieżących związanych z realizacją budowy gazociągu Strachocina-Granica RP.

11 stycznia (poniedziałek) 2021 roku – uczestnictwo w nabożeństwie pogrzebowym św. pamięci Romana Antosza – Radnego Rady Gminy Komańcza VIII kadencji w Gogołowie (gmina Frysztak). W uroczystościach uczestniczyli Adam Pasiniewicz – Przewodniczący Gminy Komańcza, Paweł Kurinka – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Komańcza oraz Paweł Rysz – Zastępca Wójta Gminy Komańcza.

14 stycznia (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu Rady Zagłębia Ambitnej Turystyki w budynku GOK w Osieku Jasielskim celem omówienia spraw bieżących związanych m.in. z pilotażowym programem Ministerstwa Funduszy.

14 stycznia (czwartek) 2021 roku – spotkanie z P. Januszem Fic – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie celem omówienia warunków współpracy w ramach porozumienia. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Komańcza – Paweł Rysz oraz Mecenas Jacek Janas i odbyło się w siedzibie MPGK w Krośnie.

18 stycznia (poniedziałek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu w sprawie przewozów kolejowych tj. utworzenia regularnych pasażerskich przewozów kolejowych z Sanoka do Łupkowa. Spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagórzu. W spotkaniu uczestniczyli Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Wicemarszałek Województwa podkarpackiego – Piotr Pilch, Posłowie na Sejm RP Piotr Uruski oraz Piotr Babinetz, Starosta Powiatu Sanockiego – Stanisław Chęć, Starosta Powiatu Bieszczadzkiego – Marek Andruch oraz Starosta Powiatu Leskiego Andrzej Olesiuk, Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz – Ernest Nowak, Dyrektor PKP PLK, Oddział w Rzeszowie - Mieczysław Borowiec, Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Radni Powiatu Sanockiego, przedstawiciele SKPL Cargo Sp. z o.o. oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

20 stycznia (środa) 2020 roku – uczestnictwo w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Sanoku poświęconym omówieniu spraw dotyczących budowy mostu w Turzańsku. W spotkaniu uczestniczyli Starosta – Stanisław Chęć i Wicestarosta Powiatu Sanockiego – Janusz Cecuła, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych – Michał Cyran, przedstawiciele biura projektowego mostów oraz pracownicy UG i GPGK w Szczawnem.

Radny Roman Orzechowski zapytał o prowadzone rozmowy odnośnie konsolidacji zadłużenia – czym te rozmowy zostały spowodowane, czy mamy zagrożone wskaźniki?

Wójt Gminy Roman Bzdyk rozmowa dotyczyła tylko tego, że obecnie mamy zadłużenie
w parabankach i chcielibyśmy mieć jedno zadłużenie nie w dwóch parabankach, a w jednym banku i najlepiej o kapitale polskim. Rozmowa dotyczyła rozeznania jakie są możliwości konsolidacji, aby móc być zadłużonym w poważnych instytucjach i uciec od parabanków.

Radny Roman Orzechowski powiedział, że to nie są parabanki. Wyraził opinię, że nie jest to ważne, czy to polski bank, tylko stopa procentowa, bo można wybrać polski bank i dwukrotną stopę oprocentowania.

Wójt Gminy Roman Bzdyk: rozmowa dotyczyła jedynie możliwości konsolidacji.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz ogłosił przerwę.

Przerwa:

9:50-10:00

Ad. 6

Po przewie Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia radnego ze składu osobowego Komisji Rady Gminy Komańcza ds. Budżetu (zał. 6 do protokołu).

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz pokrótce objaśnił projekt uchwały. Wskazane jest podjęcie uchwały. Zgodnie z postanowieniem nr 4/2021 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 15 stycznia 2021 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu Radnego Pana Romana Antosza
z powodu śmierci.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wykreślenia radnego ze składu osobowego Komisji Rady Gminy Komańcza ds. Budżetu (załącznik nr 7 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXVII/207/2021

Ad. 7

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/33/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza (załącznik nr 8 do protokołu).

Wójt Gminy Roman Bzdyk  pokrótce objaśnił projekt uchwały – podjęta wcześniej uchwała była obarczona wieloma błędami.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/33/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza
(załącznik nr 9 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXVII/208/2021

Ad. 8

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komańcza na 2021 rok:

8 a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej (zał. nr 10 do protokołu) i odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (zał. nr 11 do protokołu).

Skarbnik Gminy Katarzyna Rzepka przedstawiła projekt uchwały.

8 c) odczytanie opinii Komisji ds. budżetu (zał. nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Komisji ds. budżetu Jarosław Dołżycki przedstawił opinię.

8 d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.

Skarbnik Katarzyna Rzepka przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały budżetowej
na 2021 rok, także te związane z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej (autopoprawki stanowią zał. nr 13 i 14 do protokołu).

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez Wójta. Autopoprawki zostały przyjęte głosami 13 „za”głosowanie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

8 e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komańcza na 2021 rok.

W wyniku głosowania uchwała wraz z poprawkami została podjęta głosami 13 „za” - głosowanie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Uchwała Nr XXVII/209/2021

Ad. 8

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza na lata 2021-2030 (zał. nr 17 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka przedstawiła pokrótce projekt uchwały i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza na lata 2021-2030 na lata 2021-2030 (zał. nr 18 do protokołu).

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza na lata 2021-2030, a następnie poddał go pod głosowanie (zał. nr 19 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXVII/210/2021

Ad. 9

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza (zał. nr 20 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk objaśnił pokrótce potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza, a następnie poddał
go pod głosowanie (załącznik nr 21 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXVII/212/2021

Ad. 10

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Komańcza
(zał. nr 22 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk objaśnił pokrótce potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Komańcza,
a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 23 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała z poprawką została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXVII/213/2021

Ad. 11

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok (zał. nr 24
do protokołu
).

Wójt Roman Bzdyk objaśnił pokrótce projekt uchwały.

Radny Andrzej Perun zgłosił poprawki do projektu uchwały – kwoty zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Radna Halina Dąbrowska poprosiła o wprowadzenie zmiany: dodanie wyrażenia „…na prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach:…”

Radny Roman Orzechowski zaproponował zmianę w punkcie 19. w tabeli: dodanie wyrażenia: „Inne działania związane z zapobieganiem alkoholizmowi i narkomanii”.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 25 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała z poprawkami została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXVII/214/2021

Ad. 13

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Komańcza ds. budżetu w 2020 roku.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Jarosław Dołżycki przedstawił sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Ad. 14

Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy Komańcza ds. budżetu na 2021 rok.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Jarosław Dołżycki przedstawił plan pracy, który stanowi zał. nr 27 do protokołu. Radni nie wnieśli uwag i przyjęli plan pracy Komisji Rady Gminy Komańcza ds. budżetu na 2021 rok w wyniku głosowania 13 głosami „za”. Głosowanie stanowi zał. nr 28 do protokołu.

Ad. 15

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komańcza w 2020 roku.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Mokrzycka przedstawiła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Ad. 16

Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komańcza na 2021 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Mokrzycka przedstawiła plan pracy, który stanowi zał. nr 30 do protokołu. Radni nie wnieśli uwag i przyjęli plan pracy Komisji Rewizyjnej
na 2021 rok w wyniku głosowania 13 głosami „za”. Głosowanie stanowi zał. nr 31
do protokołu.

Ad. 17

Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Wiesław Milasz podziękował w imieniu mieszkańców Wisłoka Wielkiego za wykonanie drogi i oświetlenia ulicznego.

Wójt Roman Bzdyk także podziękował za współpracę.

Ad. 18

Wolne wnioski.

Sołtys Jan Farbaniec zapytał, kiedy zostaną wznowione prace firmy VOICE NET odnośnie światłowodów i co zostało ustalone na spotkaniu z firmą, która ma budować farmy fotowoltaiczne w Gminie Komańcza?

Wójt Roman Bzdyk odpowiedział, że jeśli chodzi o VOICE NET to cały czas procedujemy wszystkie wnioski od firmy do nas składane. Firma musi składać wnioski do mieszkańców, osób fizycznych, na których działkach chcą posadowić słupy kompozytowe – w większości przypadków będzie to siec napowietrzna. Cały czas to realizują. W najbliższym czasie mają podjąć działania zmierzające do posadowienia tych słupów, a w niektórych miejscowościach np. Komańczy maja być wykorzystane słupy PGE.

Sołtys Jan Farbaniec powiedział, że przydałoby się wzmocnić sygnał w Czystogarbie.

Wójt Roman Bzdyk odpowiedział, że ten temat został podjęty i została zbudowana w wieża w Czystogarbie, ale nie została podłączona, bo jeden z mieszkańców nie wyraził zgody na przejście kabla przez jego działkę. Są jakieś nowe projekty, które miałyby tę przeszkodę ominąć.

Sołtys Jan Farbaniec powiedział, że chodzi o stacjonarny Internet.

Wójt Roman Bzdyk odpowiedział, że trzeba złożyć zapytanie do firmy.

Sołtys Jan Farbaniec powiedział, że jest problem, chodzi o zdalne nauczanie.

Wójt Roman Bzdyk odpowiedział w temacie fotowoltaiki, że koło Nowego Stylu można zrobić na 30 ha instalację. Jest tam obszar chronionego krajobrazu, co może skutkować nie wydaniem przez RDOŚ opinii pozytywnej na zrobienie inwestycji. Szczegóły będą znane kiedy PGE Energia Odnawialna podejmie działania zmierzające do podjęcia tej inwestycji. Byłaby
to inwestycja zasadna ze względu na możliwości jakie miałaby gmina i na najnowocześniejszy w Polsce magazyn energii Tesla, który jest na pograniczu Szczawnego i Rzepedzi.

Radny Paweł Kurinka powiedział, że mieszkańcy pytają, czy jest jakaś szansa na bankomat
w Rzepedzi?

Wójt Roman Bzdyk odpowiedział, że była propozycja, ale została odrzucona. Na chwilę obecną nie ma zainteresowania ze strony podmiotów bankowych, żeby taki bankomat zrobić. Będziemy się starać, żeby taki bankomat pozyskać.

Ad. 19

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXVII sesji Rady Gminy Komańcza VIII Kadencji.

Czas trwania:

9:00-10:40


Data wytworzenia: 2021-01-28
Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-03-30 09:12:28
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał