> Zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 marca 2021 r.

Zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 marca 2021 r.


w sprawie skróconego czasu pracy i ustalenia dnia wolnego od pracy pracownikom Urzędu Gminy w Komańczy.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Komańczy

zarządzam, co następuje

§1

Ustala się czas pracy w dniu 1 kwietnia 2021 r. (Wielki Czwartek) w godzinach 7.00 - 13.00.

Ustala się dzień 2 kwietnia 2021 r. (Wielki Piątek) dniem wolnym od pracy (urlopy pracownicze).

§2

Powyższa informacja zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komańcza.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-03-29
Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-03-30 08:53:10
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał