> Petycja mieszkańców Gminy Komańcza, a w szczególności miejscowości Wysoczany w sprawie dalszej działalności kamieniołomu w Wysoczanach

Petycja mieszkańców Gminy Komańcza, a w szczególności miejscowości Wysoczany w sprawie dalszej działalności kamieniołomu w Wysoczanach


Jako mieszkańcy Gminy Komańcza, a w szczególności ci zamieszkali w miejscowości Wysoczany, zwracamy się do Władz Gminy Komańcza o podjęcie wszelkich możliwych działań, zmierzających do zakończenia działalności, a w szczególności wydobywczej kamieniołomu Wysoczany, który w sposób negatywny oddziałuje na lokalne środowisko, komfort życia mieszkańców i infrastrukturę publiczną.

Powstanie kamieniołomu w sposób negatywny odbiło się na społeczności lokalnej. Prace wydobywcze doprowadziły do zniszczenia terenów, na których kamieniołom działa, co w przyszłości będzie wymagało ich rekultywacji i znacznych kosztów. Dodatkowo estetyka obszarów otaczających kamieniołom i możliwość zagospodarowania terenów wiejskich z myślą o ruchu turystycznym i rekreacji, zostały w sposób istotny uszczuplone. Na terenie miejscowości Wysoczany wiele osób utrzymuje się z rolnictwa i agroturystyki. Istnienie kamieniołomu szpeci krajobraz, zanieczyszcza tereny sąsiednie, a prace wydobywcze polegają m.in. na detonacji ładunków pirotechnicznych płoszą zwierzynę, zakłócają wypoczynek ludzi oraz uniemożliwiają normalne funkcjonowanie mieszkańców.

Niezależnie od przytoczonych powyżej niedogodności prace kamieniołomu oraz transport kruszywa, doprowadzają do poważnych zniszczeń infrastruktury publicznej, a w tym dróg. Z biegiem czasu ulęgają one degradacji, a droga gminna bezpośrednio przy kamieniołomie nie nadaje się już praktycznie do użytku. Wiele osób z niej korzystających zgłasza uszkodzenia pojazdów wynikające z uderzenia kamieni, czy też zniszczenia elementów zawieszenia. Osoby zarządzające kamieniołomem pomimo wcześniejszych deklaracji nie chcą przyczyniać się do pokrywania kosztów napraw, czy też partycypacji w zakupie materiałów. Ponadto ignorują prośby mieszkańców o zmianę sposobu pracy tak, aby była ona mniej dokuczliwa.

Biorąc to wszystko pod uwagę społeczność lokalna nie wyraża dalszej zgody na prowadzenie prac wydobywczych przez kamieniołom, gdyż zyski z tego typu działalności są niewielkie, a straty dla mieszkańców oraz samorządu coraz większe. Nie godzimy się również, aby z naszych podatków były finansowane koszty zniszczeń, jakie spowodował kamieniołom.

Prosimy zatem aby Władze Gminy podjęły wszelkie możliwe działania, aby uniemożliwić dalszą aktywność kamieniołomu i prowadzenie procesu wydobywczego. Wnosimy również, aby podmiot ten został zobowiązany do naprawy szkód, jakie zostały wywołane w wyniku jego działalności.


Data wytworzenia: 2020-12-21
Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-03-16 12:21:20
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał