> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 marca 2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 marca 2021 r.


o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49, art. 49a oraz art. 49§2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:. „Przebudowie drogi leśnej – ppoż. dojazd nr 15 w Balnicy, nr inw. 242/542”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 88– obręb Maniów, nr ew. 149/8, 149/4, 150, 155– obręb Wola Michowa, nr ew. 90/13, 90/9, 91, 92, 93, 94, 63, 86/1, 87/1– obręb Balnica.

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2021-03-12
Sporządzone przez: Joanna Szulc
Data udostępnienia: 2021-03-12 10:17:54
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał