> Uchwała Nr XXVIII/224/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII/224/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.


w sprawie zmian w  uchwale budżetowej  na 2021 rok                                                           

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020. poz.713) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje :

§1

1. Wprowadza się zmiany w planach dochodów budżetowych:

 

Dział

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

855

Rodzina

8 000,00

 

 

Dochody bieżące:

 

- Wpływy z pozostałych odsetek

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

8 000,00

2 000,00

6 000,00

 

 

 

Razem dochody

8 000,00

 

2. Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1.

Tabela nr 1

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

 

 

 

 

 

 

855

 

 

8 000,00

 

 

85501

 

8 000,00

 

 

 

0920

2 000,00

 

 

 

0940

6 000,00

 

 

Razem dochody

 

8 000,00

 

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych:

 

Dział

Rozdz.

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

 

 

 

 

 

855

 

Rodzina

8 000,00

 

 

85501

Świadczenie wychowawcze

8 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące

w tym:

  •  Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

-  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 000,00

 

8 000,00

 

8 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem wydatki:

8 000,00

 

 

  1. Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 2.

Tabela nr 2

Dział

Rozdział

Paragraf

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

 

 

 

 

 

 

855

 

 

8 000,00

 

 

85502

 

8 000,00

 

 

 

2910

6 000,00

 

 

 

4560

2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

Razem wydatki

 

8 000,00

 

3.Zmiany planu wydatków w jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Paragraf

Razem plan

wydatki bieżące

wydatki

jednostek

budżetowych

wynagrodzenia

i składki od

nich  naliczane

wydatki związane z realizacją

ich  statutowych zadań

dotacje na zadania

bieżące

świadczenia na rzecz

 


Data wytworzenia: 2021-02-24
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka
Data udostępnienia: 2021-03-09 09:44:10
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał