> Uchwała Nr XXVIII/223/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII/223/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.


zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/212/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Komańcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2020 r., poz. 713 ) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku –

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się Uchwałę Nr XXVII/212/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Komańcza, wprowadza się następujące zmiany:

 1. §3 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej, na których stosowany jest odbiór indywidualny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza.
 2. §3 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: umieszczone w pojemnikach wydzierżawionych od przedsiębiorcy:
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie,
 1. §3 ust. 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: umieszczone w pojemnikach wydzierżawionych od przedsiębiorcy:
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie,
 1. §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej, wielolokalowej oraz z nieruchomości niezamieszkałych:
  1. odpady zmieszane i bioodpady z zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej gromadzone w workach – raz na dwa tygodnie
  2. odpady zmieszane i bioodpady z budynków wielolokalowych i nieruchomości w pojemnikach lub workach – raz w tygodniu
  3. odpady zmieszane i bioodpady z nieruchomości niezamieszkałych gromadzone w workach lub pojemnikach– raz na dwa tygodnie
  4. odpady selektywnie zbierane z zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej gromadzone w workach – raz w miesiącu,
  5. odpady selektywnie zbierane z budynków wielorodzinnych gromadzone w pojemnikach lub workach – raz na dwa tygodnie
  6. odpady selektywnie zbierane z nieruchomości niezamieszkałych gromadzone w workach lub pojemnikach – raz w miesiącu,
  7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe powstałe w gospodarstwie domowym - raz w roku w terminie i miejscach określonych w Harmonogramie odbioru odpadów wielkogabarytowych, RTV i AGD.
  8. odpady z terenów publicznych gromadzone w pojemnikach i koszach –wg potrzeb
  9. odpady z cmentarzy:
   • w miesiącach październik i listopad wg potrzeb;
   • w pozostałych miesiącach – raz na miesiąc.
 2. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Właściciele nieruchomości mogą oddawać dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady zebrane w sposób selektywny:
  1. papieru i makulatury,
  2. szkła bezbarwnego i kolorowego,
  3. tworzywa sztucznego,
  4. metali (np. puszki, złom),
  5. tekstylia,
  6. przeterminowanych leków i chemikaliów,
  7. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
  8. zużytych baterii i akumulatorów,
  9. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  10. odpadów wielkogabarytowych (np. mebli),
  11. odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
  12. zużytych opon,
  13. bioodpadów,
  14. popiołu paleniskowego,
  15. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
  16. odzieży
  17. odpady niebezpieczne.
 3. Skreśla się §4 ust. 5.
 4. Skreśla się §4 ust. 9.

§2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2021-02-24
Sporządzone przez: Kamila Sobolak
Data udostępnienia: 2021-03-09 08:55:16
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał