> Uchwała Nr XXVIII/222/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII/222/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.


zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/211/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2020 r., poz. 713 ) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku –

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się Uchwałę Nr XXVII/211/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021r w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza., wprowadza się następujące zmiany:

 1. 4 ust. 4 pkt. b) otrzymuje brzmienie: indywidualny odbiór: dysponujący lokalem mają obowiązek umieścić je w workach.
 2. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego.
 3. Skreśla się § 7 ust. 3.
 4. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno- gruntowego.
 5. 10 otrzymuje brzmienie: Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej, wielolokalowej oraz z nieruchomości niezamieszkałych:
  1. odpady zmieszane i bioodpady gromadzone w workach – raz na dwa tygodnie
  2. odpady zmieszane i bioodpady z budynków wielolokalowych w pojemnikach lub workach – raz w tygodniu
  3. odpady selektywnie zbierane gromadzone w workach – raz w miesiącu,
  4. odpady selektywnie zbierane z budynków wielorodzinnych gromadzone w pojemnikach lub workach – raz na dwa tygodnie
  5. odpady zmieszane i bioodpady z nieruchomości niezamieszkałych gromadzone w workach lub pojemnikach – raz na dwa tygodnie
  6. odpady selektywnie zbierane z nieruchomości niezamieszkałych gromadzone w workach lub pojemnikach – raz w miesiącu,
  7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe powstałe w gospodarstwie domowym - raz w roku w terminie i miejscach określonych w Harmonogramie odbioru odpadów wielkogabarytowych, RTV i AGD.
  8. odpady z terenów publicznych gromadzone w pojemnikach i koszach –wg potrzeb
  9. odpady z cmentarzy:
   1. w miesiącach październik i listopad wg potrzeb;
   2. w pozostałych miesiącach – raz na miesiąc.
 6. Skreśla się § 14 ust. 4.
 7. Skreśla się § 16.
 8. 17 otrzymuje brzmienie: Właściciele nieruchomości mogą oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady zebrane w sposób selektywny:
  1. papieru i makulatury,
  2. szkła bezbarwnego i kolorowego,
  3. tworzywa sztucznego,
  4. metali (np. puszki, złom),
  5. tekstylia,
  6. przeterminowanych leków i chemikaliów,
  7. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
  8. zużytych baterii i akumulatorów,
  9. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  10. odpadów wielkogabarytowych (np. mebli),
  11. odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
  12. zużytych opon,
  13. bioodpadów,
  14. popiołu paleniskowego,
  15. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
  16. odzieży,
  17. odpady niebezpieczne.
 9. Skreśla się § 19.

§2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2021-02-24
Sporządzone przez: Kamila Sobolak
Data udostępnienia: 2021-03-09 08:48:51
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał