> Uchwała nr XXVIII/220/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.

Uchwała nr XXVIII/220/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.


w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2020 poz.713) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Przekazuje się do organu regulacyjnego tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który obowiązywać będzie na terenie gminy Komańcza, celem zaopiniowania.

§2

Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Traci moc Uchwała Nr XVI11/147/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Komańcza, zmienionej Uchwałą Nr XIX/154/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Rady Gminy Komańcza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Komańcza.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-02-24
Sporządzone przez: Kamila Sobolak
Data udostępnienia: 2021-03-08 14:50:22
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał