> Uchwała nr XXVIII/218/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.

Uchwała nr XXVIII/218/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.


w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Komańczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), 

Rada Gminy Komańcza, uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2021 roku Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy z siedzibą pod adresem: 38-543 Komańcza 249.

§2

Zapewnia się możliwość realizowania wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, zamieszkałym na terenie Gminy Komańcza, w wieku przedszkolnym, w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy, z siedzibą pod adresem: 38-543 Komańcza 249.

§3

Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Komańcza do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji w szczególności do wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie o opinię w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Komańczy.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.


Data wytworzenia: 2021-02-24
Sporządzone przez: Monika Guśtak
Data udostępnienia: 2021-03-08 14:42:23
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał