> Uchwała nr XXVIII/217/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.

Uchwała nr XXVIII/217/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie na okres 7 lat, drogą bezprzetargową części nieruchomości o nr ew. 17/7 o pow. 0,05 ha położonej w Jaworniku, stanowiącej własność Gminy Komańcza dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00053778/0, z przeznaczeniem dla Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ust.1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie, nieodpłatnie, na okres 7 lat części nieruchomość o nr ewidencyjnym 17/7 o pow. 0,05 ha położonej w Jaworniku, stanowiącej własność Gminy Komańcza, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00053778/0, z przeznaczeniem dla Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady, w celu budowy niekomercyjnego i ogólnodostępnego obiektu infrastruktury rekreacyjnej.

§2

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia umowy, o której mowa w § 1.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w miejscach zwyczajowo przyjętych.


Data wytworzenia: 2021-02-24
Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-03-08 14:38:44
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał