> Uchwała nr XXVIII/216/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.

Uchwała nr XXVIII/216/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.


w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020. poz.713) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

 

§1

  1. Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych:

Dział

Rozdz.

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

 

 

 

 

 

600

 

Transport i łączność

30 000,00

30 000,00

 

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

30 000,00

 

 

Wydatki majątkowe

w tym:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
- Pomoc finansowa dla województwa na zadanie pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa- Cisna- Wołosate- granica państwa w m. Szczerbanówka”- 30 000,00 zł

30 000,00

30 000,00

 

60016

Drogi publiczne gminne

 

30 000,00

 

Wydatki bieżące

w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

-  wydatki związane z realizacją ich statutowych

 

30 000,00

30 000,00

30 000,00

 

 

 

 

 

 

 

Razem wydatki:

30 000,00

30 000,00

  1. Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 1.

Tabela nr 1

Dział

Rozdział

Paragraf

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

 

 

 

 

 

 

600

 

 

30 000,00

30 000,00

 

60013

 

30 000,00

 

 

 

6300

30 000,00

 

 

60016

 

 

30 000,00

 

 

4300

 

30 000,00

 

Razem wydatki

 

30 000,00

30 000,00

3.Zmiany planu wydatków w jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 3

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Paragraf

Razem plan

wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

obsługa długu

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

1

2

3

4

5 (6+14)

6 (7+10+11+12+13)

7 (8+9)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

                           

Urząd

600

60013

6300

30 000,00

     

-30 000,00

       

30 000,00

30 000,00

 

 

600

60016

4300

-30 000,00

-30 000,00

-30 000,00

                 

Razem wydatki

0,00

-30 000,00

-30 000,00

 

-30 000,00

 

 

 

 

30 000,00

30 000,00

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-02-24
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka
Data udostępnienia: 2021-03-08 14:36:16
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał