> Uchwała nr XXVIII/214/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.

Uchwała nr XXVIII/214/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje :

§1

Udziela się z budżetu Gminy Komańcza na rok 2021 pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa- Cisna- Wołosate- granica państwa w m. Szczerbanówka” w kwocie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

§2

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej oraz zasady rozliczania środków zostaną określone w umowie zawartej z Województwem Podkarpackim.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-02-24
Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-03-08 12:58:53
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał