> Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 lutego 2021 r.


w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Komańcza na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn.zm.) w związku z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.:Dz.U.z 2020r. poz.293 z późn.zm.) oraz art. 2 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j.t.:Dz.U.z 2020r. poz. 333)

zarządza się co następuje:

§1

Podstawą do ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Komańcza są:

1) dane wynikające z ewidencji prowadzonej do celów wymiaru podatku rolnego osób fizycznych i prawnych Urzędu Gminy w Komańczy – stan na dzień 31.12.2020r.

2) definicja gospodarstwa rolnego określona zapisem art.2 ust.1 ustawy o podatku rolnym (j.t.:Dz.U.z 2020r. poz.333).

§2

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Gminie Komańcza według stanu na dzień 31.12.2020r. wynosi 11,44 ha fizycznych.

§3

Przyjmuje się na rok 2021 średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego określoną w § 2 zarządzenia dla celów zawartych w art.61 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020r. poz.293zpóźn.zm.).

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-02-19
Sporządzone przez: Renata Kusy
Data udostępnienia: 2021-03-01 11:24:48
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał