> Zarządzenie 11/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 09 lutego 2021 r.

Zarządzenie 11/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 09 lutego 2021 r.


w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Gminy Komańcza w 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020r. poz. 1057) i rozdziału 12 ust. 4 „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na rok 2021” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/201/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na rok 2021”.

Wójt Gminy Komańcza
zarządza, co następuje

§ 1

Powołuję Komisję ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Komańcza w 2021 roku w następującym składzie:

  1. Diana Bętkowska - Rodkiewicz - przewodniczący komisji
  2. Krystyna Galik-Harhaj - sekretarz komisji
  3. Maria Błażowska – członek komisji
  4. Kamila Sobolak - członek komisji

§ 2

  1. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie postępowania konkursowego w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań własnych Gminy, na których realizację ogłoszono otwarty konkurs ofert, w celu opiniowania złożonych ofert.
  2. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokonuje Komisja Konkursowa na podstawie Karty Oceny Oferty, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Postępowanie konkursowe należy przeprowadzić na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie Prac Komisji Konkursowej, stanowiącym Załącznik nr 2 (j.w.).

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-02-09
Sporządzone przez: Maria Błażowska
Data udostępnienia: 2021-02-19 12:38:58
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał