> Protokół nr XXVI z obrad XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 21 grudnia 2020 r.

Protokół nr XXVI z obrad XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 21 grudnia 2020 r.


Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował obecnych, że obrady Rady Gminy są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Obowiązek nagrywania obrazu i dźwięku wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dopuszczalne, gdyż jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udział w publicznej sesji Rady Gminy Komańcza jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad.

Obrady XXVI sesji Rady Gminy Komańcza otworzył oraz im przewodniczył Adam Pasiniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy przywitał obecnych.

W sesji uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy w oparciu o listę obecności (obecnych 13 Radnych) stwierdził, że podejmowane uchwały i wypracowane wnioski będą w pełni prawomocne.

Radni obecni:

 1. Dąbrowska Halina
 2. Dołżycki Jarosław
 3. Duda Anna
 4. Hnat Kazimierz
 5. Jarosz Joanna
 6. Kopylec Włodzimierz
 7. Kurinka Paweł
 8. Milasz Wiesław
 9. Mokrzycka Joanna
 10. Orzechowski Roman
 11. Pasiniewicz Adam
 12. Perun Andrzej
 13. Trzaska Piotr

Radni nieobecni:

 1. Antosz Roman
 2. Piechocki Robert

Ad. 3

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie porządku obrad sesji.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poprosił o wyjaśnienie powodów zwołania sesji nadzwyczajnej.

Wójt Roman Bzdyk pokrótce wyjaśnił powód zwołania sesji – zmiany na koniec roku w uchwale budżetowej gminy na rok 2020.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad?

Wójt Roman Bzdyk poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał:

- w sprawie ustalenia stawki za worek lub pojemnik o określonej pojemności,
- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Komańcza.

Radni nie wnieśli uwag, w związku z tym Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia zmian do porządku obrad – zmiany zostały przyjęte  
13 głosami „za”
(głosowanie stanowi zał. nr 2 do protokołu).

Porządek obrad wraz ze zmianami w wyniku głosowania został przyjęty  13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 3 do protokołu).

Ad. 4

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok (zał. nr 4 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 5 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXVI/202/2020

Ad. 5

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza
(zał. nr 6 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 7 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXVI/203/2020

Ad.6

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie współpracy Gminy Komańcza z Powiatem Sanockim w wykonaniu inwestycji rozbudowy drogi powiatowej nr 2259R Rzepedź-Kalnica-Mchawa wraz z obiektem mostowym oraz przebudowa drogi nr 2259R Rzepedź-Kalnica-Mchawa (zał. 8).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały. Uchwała jest intencyjna i do niczego nie zobowiązuje jeżeli chodzi o sprawy budżetowe. Jest za szybko, żeby cokolwiek przedsięwziąć. Rozmawiamy o wkładzie własnym. Przede wszystkim najważniejsza jest kwota 500 tyś zł. Na Zarządzie Powiatu Sanockiego mieliśmy spotkanie i w ramach tego spotkania ustaliliśmy wstępnie, że gmina zobowiązała się zabezpieczyć takie pieniążki, aby móc podjąć działania celem pozyskania przez Powiat Sanocki dofinansowania na budowę mostu w Turzańsku i remontu drogi. W powiecie sanockim jest wiele Radnych, my mamy tylko dwóch. Uchwała by o tyle pomogła, że nasi radni będą zabiegać, żeby podjęto decyzję taką, żeby pewne działania były skierowane na Turzańsk.

Radny Roman Orzechowski zapytał, czy ten most będzie tylko remontowany, czy przebudowany raz a konkretnie.

Wójt Roman Bzdyk wyjaśnił, że w tej chwili jest realizowany projekt, będzie nowy most, ten prawdopodobnie zostanie jako zapasowy.

Radny Andrzej Perun wypowiedział się na temat starego mostu – jest zagrożony środkowy filar. Radni powiatowi mają argument, że gmina coś się dorzuci. Nie powinien tam już autobus wjeżdżać po dzieci. Jest jedyna szansa w tej kadencji, potem nie wiadomo kto się pojawi w Radzie Powiatu.

Radny Piotr Trzaska wyjaśnił, że most będzie z prawej strony.

Wójt Roman Bzdyk powiedział, że w tamtym roku udało się Powiatowi sanockiemu zrealizować 9 inwestycji, w tych inwestycjach również był Łupków. Łupków był o tyle łatwiejszy, że nie trzeba było dokumentacji odnośnie Natury 2000 i dodatkowych raportów, co wydłuża termin. To był duży sukces – 9 poważnych inwestycji. Wkład z Powiatu Sanockiego był wcześniej 80 % , 20 % wkładu własnego. Teraz nie wiemy, jakie to będą proporcje, może być bardzo różnie. Jest to jedyna okazja, żeby powalczyć. Musimy się starać, ten wkład własny jest wymagany, bo inaczej nie będziemy uwzględnieni jako partner. 

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie współpracy Gminy Komańcza z Powiatem Sanockim w wykonaniu inwestycji rozbudowy drogi powiatowej nr 2259R Rzepedź-Kalnica-Mchawa wraz z obiektem mostowym oraz przebudowa drogi nr 2259R Rzepedź-Kalnica-Mchawa i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 9 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXVI/204/2020

Ad.7

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Komańcza (zał. 10).

Inspektor Kamila Sobolak  pokrótce objaśniła projekt uchwały. Zgodnie z opinią RIO należy dodać do deklaracji pouczenie o obowiązku złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Deklaracja pozostaje niezmieniona.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 11 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXVI/205/2020

Ad. 8

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za worek lub pojemnik o określonej pojemności (zał. 12).

Inspektor Kamila Sobolak  pokrótce objaśniła projekt uchwały. Zgodnie z opinią RIO cenę za worek 60 l z 8,70 zł podnosimy na 9 zł.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za worek lub pojemnik o określonej pojemności i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 13 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”, przy 1 głosie „przeciw”.

Uchwała Nr XXVI/206/2020

Ad. 9

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII Kadencji.

Czas trwania:

10:00-10:25


Data wytworzenia: 2020-12-21
Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-02-19 12:22:39
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał