> Protokół nr XXV z obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 30 listopada 2020 r.

Protokół nr XXV z obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 30 listopada 2020 r.


Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował obecnych, że obrady Rady Gminy są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Obowiązek nagrywania obrazu i dźwięku wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dopuszczalne, gdyż jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udział w publicznej sesji Rady Gminy Komańcza jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad.

Obrady XXV sesji Rady Gminy Komańcza otworzył oraz im przewodniczył Adam Pasiniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy przywitał obecnych.

W sesji uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy w oparciu o listę obecności (obecnych 13 Radnych) stwierdził, że podejmowane uchwały i wypracowane wnioski będą w pełni prawomocne.

Radni obecni:

 1. Antosz Roman
 2. Dąbrowska Halina
 3. Dołżycki Jarosław
 4. Duda Anna
 5. Hnat Kazimierz
 6. Jarosz Joanna
 7. Kopylec Włodzimierz
 8. Kurinka Paweł
 9. Milasz Wiesław
 10. Mokrzycka Joanna
 11. Pasiniewicz Adam
 12. Perun Andrzej
 13. Piechocki Robert

Radni nieobecni:

 1. Orzechowski Roman
 2. Trzaska Piotr

Ad. 3

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie porządku obrad sesji.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poprosił o wyjaśnienie powodów zwołania sesji nadzwyczajnej.

Wójt Roman Bzdyk pokrótce wyjaśnił powód zwołania sesji – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2021” 

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad?

Radni nie wnieśli uwag, w związku z tym Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku. Porządek obrad został przyjęty  13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 2 do protokołu).

Ad. 4

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Protokół nr XXIV z dnia 27 października 2020 r.

Radni nie wnieśli uwag i protokół z XXIV sesji został przyjęty 13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 3 do protokołu).

Ad. 5

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok (zał. nr 4 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 5
do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXV/194/2020

Ad. 6

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komańcza (projekt II)
(zał. nr 6 do protokołu).

Wiceprzewodniczący RG Paweł Kurinka pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 7 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXV/195/2020

Ad.7

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (zał. 8).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały. Wójt zaproponował, aby wspólnie określić stawki – czy zostajemy przy stawkach z tego roku, czy te proponowane, czy stawka maksymalna?

Skarbnik Katarzyna Rzepka wyjaśniła, że wzrost jest tylko i wyłącznie o wskaźnik inflacji 1,8 %. To będzie jakieś 40 tyś zł w skali roku.

Radny Andrzej Perun wyraził opinię, że wszystko idzie do góry, 40 tyś zł to nieduża kwota i proponowane stawki są bardzo dobre.

Radny Jarosław Dołżycki wyraził opinię, że stawki powinny zostać na tym samym poziomie, na którym były. Nie wiemy jak długo jeszcze będzie coronavirus. Wpływ do budżetu nie jest wielki. Daliśmy radę 2 lata – nie podnieśliśmy od dwóch lat stawek. Mogłyby zostać.

Wójt Roman Bzdyk wyraził opinię, że zostałby przy stawce starej od prowadzenia działalności gospodarczej – 21,38 zł.

Radny Włodzimierz Kopylec wyraził opinię, że na budynki mieszkalne jest prawie nieodczuwalna podwyżka. Ci którzy prowadzą biznesy, zarabiają pieniądze i niech troszeczkę więcej zapłacą.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 9 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 10 „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Uchwała Nr XXV/196/2020

Ad.8

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (zał. 10).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały – część cmentarza komunalnego w miejscowości Komańcza leży w pasie drogi wojewódzkiej, wystąpiliśmy do Zarządu Urzędu Marszałkowskiego o nieodpłatne przekazanie tej części działki, aby móc wyciąć drzewa zagrażające bezpieczeństwu na cmentarzu.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 11
do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXV/197/2020

Ad. 9

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza (zał. 12).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały – jedna droga biegnie w kierunku Nadleśnictwa obok posterunku Policji, druga droga równoległa do tzw. Waszyngtona. Przekazanie nastąpi celem remontu dróg przez Nadleśnictwo.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 13 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXV/198/2020

Ad. 10

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Komańcza (zał. 14).

Inspektor Kamila Sobolak pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Radny Kazimierz Hnat zapytał, czy to dotyczy także agroturystyki?

Inspektor Kamila Sobolak odpowiedziała, że tak. Dla nieruchomości, na których są domki letniskowe i nieruchomości, na których są świadczone usługi hotelarskie, czyli także agroturystyki.

Radny Jarosław Dołżycki  zapytał, czy na tę chwilę od agroturystyk miał odbierać TRANSPRZĘT.

Inspektor Kamila Sobolak odpowiedziała, że tak. Do tej pory właściciele podpisywali odrębne umowy na odbiór odpadów. Od nowego roku będą u nas w systemie i my będziemy organizować odbiór odpadów. Dla nieruchomości letniskowych jest stawka ryczałtowa roczna 169 zł, agroturystyki będą deklarować ilość worków, jaką będą potrzebowali i na podstawie tej ilości będziemy wyliczać stawkę. 169 zł to maksymalna stawka wynikająca z rozporządzenia.

Z-ca Wójta Paweł Rysz powiedział, że dotychczas agroturystyki w ogóle nie były objęte żadnym systemem – mówimy o co najmniej 20 latach. Dopiero my wprowadziliśmy przepisy, które te sprawy w Gminie Komańcza normują, więc w tym momencie mamy jakikolwiek sposób weryfikacji tego, co się na terenie Gminy Komańcza dzieje.

Inspektor Kamila Sobolak powtórzyła, że stawka 169 zł jest dla domków letniskowych, jeśli ktoś przyjeżdża raz na jakiś czas i korzysta z tego domku, natomiast agroturystyki będą deklarować ilość worków i na tej podstawie będziemy obliczać stawkę.

Radny Kazimierz Hnat zapytał czy domki letniskowe niezależnie, czy będzie zamieszkały miesiąc w ciągu roku, czy cztery miesiące płaci 169 zł?

Inspektor Kamila Sobolak wyjaśniła, że ustawodawca określił, że jest to nieruchomość wykorzystywana przez część roku, nie określił jak długo. Stawka jest jednakowa.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 15 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXV/199/2020

Ad. 11

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności  (zał. 16).

Inspektor Kamila Sobolak pokrótce objaśniła projekt uchwały. Są to stawki maksymalne, jakie Rada Gminy może uchwalić zgodnie z rozporządzeniem ministra.

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 17 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała ze zmianami została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXV/200/2020

Ad. 12

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2021” (zał. 16).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2021”  i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 17 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała ze zmianami została podjęta głosami 13 „za”,.

Uchwała Nr XXV/201/2020

Ad. 13

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII Kadencji.

Czas trwania: 10:00-10:40


Data wytworzenia: 2020-11-30
Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-02-19 12:18:19
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał