> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 18.02.2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 18.02.2021 r.


Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), art. 49a oraz art. 49 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256 ze zm.), w związku z wnioskiem Inwestora: Firmy SEKATEX Sebastian Koczeń, z dnia 23 września 2020 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Produkcja kajaków”, na działce ewid. 70/1 obręb Szczawne, gm. Komańcza.

WÓJT GMINY KOMAŃCZA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W dniu 18.02.2021 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Produkcja kajaków”, na działce ewid. 70/1 obręb Szczawne, gm. Komańcza.

W dniach od 18 lutego 2021 r. do 22 marca 2021 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza (38-543 Komańcza 166), w godzinach pracy Urzędu, tj. w godzinach 7.00 – 15.00., pok. nr 17


Sporządzone przez: Andrzej Ferenc
Data udostępnienia: 2021-02-18 14:33:40
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link