> Uchwała nr XXVII/213/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28.01.2021 r.

Uchwała nr XXVII/213/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28.01.2021 r.


w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm), art. 41 ust. 2 i ust. 5 oraz art. 18 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2019 r. z poz. 2277 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U z 2020r. poz.2050)

RADA GMINY W KOMAŃCZY postanawia co następuje:

§1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Środki finansowe na realizację przyjętego Programu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-01-28
Sporządzone przez: Maria Błażowska
Data udostępnienia: 2021-02-18 08:13:28
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał