> Uchwała nr XXVII/212/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 r.

Uchwała nr XXVII/212/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 r.


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Komańcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2020 r., poz. 713 ) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora w Sanoku –

Rada Gminy Komańcza

uchwala, co następuje:

§1

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Komańcza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§2

 1. Ustala się na terenie Gminy Komańcza, że w ramach opłaty, uiszczonej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy będą odbierane w każdej ilości odpady komunalne zmieszane i odpady zbierane w sposób selektywny.
 2. Ustala się na terenie Gminy Komancza, że w ramach opłaty, uiszczonej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne będą odbierane w każdej ilości odpady komunalne zmieszane i odpady zbierane w sposób selektywny zgodnie z zadeklarowaną liczbą worków/pojemników na te odpady.

§3

 1. Bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej, na których stosowany jest odbiór indywidualny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza umieszczone w workach oznaczonych kodem kreskowym identyfikującym właściciela nieruchomości:

 1. zmieszane odpady komunalne,
 2. odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
 3. odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 4. odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
 5. odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
 6. bioodpady

2) nie wymagające umieszczania w pojemnikach lub workach:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, kompletny zużyty sprzęt elektryczny
  i elektroniczny, zużyty sprzęt audiowizualny, zużyte urządzenia gospodarstwa domowego, zużyte opony,

3) umieszczone w pojemnikach wydzierżawionych od przedsiębiorcy:

 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące
  z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie,
  na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub
  na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do właściwego organu.

4) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej, na których stosowany jest wspólny odbiór określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza umieszczone w pojemnikach:

 1. zmieszane odpady komunalne,
 2. odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
 3. odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 4. odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
 5. odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
 6. bioodpady

5) nie wymagające umieszczania w workach lub pojemnikach:

 1. meble i inne odpady wielkogabarytowe, kompletny zużyty sprzęt elektryczny
  i elektroniczny, zużyty sprzęt audiowizualny, zużyte urządzenia gospodarstwa domowego, zużyte opony,

6) umieszczone w pojemnikach wydzierżawionych od przedsiębiorcy:

 1. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące
  z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie,
  na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę
  lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do właściwego organu.

7) z nieruchomości niezamieszkałych:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
 1. odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 2. odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
 3. odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
 4. bioodpady

§4

 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej, wielolokalowej oraz z nieruchomości niezamieszkałych:
  1. odpady zmieszane i bioodpady z zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej gromadzone w workach – dwa razy w miesiącu,
  2. odpady zmieszane i bioodpady z budynków wielolokalowych i nieruchomości w pojemnikach lub workach – raz w tygodniu
  3. odpady zmieszane i bioodpady z nieruchomości niezamieszkałych gromadzone w workach lub pojemnikach– dwa razy w miesiącu,
  4. odpady selektywnie zbierane z zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej gromadzone w workach – raz w miesiącu,
  5. odpady selektywnie zbierane z budynków wielorodzinnych gromadzone w pojemnikach lub workach – dwa razy w miesiącu,
  6. odpady selektywnie zbierane z nieruchomości niezamieszkałych gromadzone w workach lub pojemnikach – raz w miesiącu,
  7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe powstałe w gospodarstwie domowym - raz w roku w terminie i miejscach określonych w Harmonogramie odbioru odpadów wielkogabarytowych, RTV i AGD.
  8. odpady z terenów publicznych gromadzone w pojemnikach i koszach –wg potrzeb
  9. odpady z cmentarzy:
   1. w miesiącach październik i listopad wg potrzeb;
   2. w pozostałych miesiącach – raz na miesiąc.
 2. Szczegółowe terminy odbioru odpadów komunalnych zostaną określone w:
 • Harmonogramie odbioru odpadów i surowców z terenu Gminy Komańcza dostarczanym właścicielom nieruchomości w formie ulotki oraz publikowanym
  na stronie internetowej Gminy Komańcza,
 • Harmonogramie odbioru odpadów wielkogabarytowych, RTV i AGD - publikowanym na stronie internetowej Gminy Komańcza, na tablicach ogłoszeń oraz w formie komunikatu odczytanego w kościołach.
 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą oddawać we własnym zakresie i na własny koszt dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady zebrane w sposób selektywny:
  1. papieru i makulatury,
  2. szkła bezbarwnego i kolorowego,
  3. tworzywa sztucznego,
  4. metali (np. puszki, złom),
  5. tekstylia,
  6. przeterminowanych leków i chemikaliów,
  7. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
  8. zużytych baterii i akumulatorów,
  9. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  10. odpadów wielkogabarytowych (np. mebli),
  11. odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
  12. zużytych opon,
  13. bioodpadów,
  14. popiołu paleniskowego,
  15. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
  16. odzieży.
 2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady zebrane
  w sposób selektywny.
 3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów: zawierających azbest, szkło zbrojone, hartowane i okienne.
 4. W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 1000 kg na rok.
 5. W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych meble
  i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 150 kg na rok.
 6. W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zużyte opony w ilości 4 szt. na rok.
 7. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarcza do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady komunalne określone w § 3 ust. 3.
 8. Adres i godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych udostępnione będą w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza.

§5

 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z nieruchomości na terenie Gminy Komańcza lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać niezwłocznie,
  po zaistnieniu sytuacji.
 2. Zgłoszenia można składać:
  1. osobiście w Urzędzie Gminy w Komańczy, Komańcza 166, II piętro, pok. Nr 18,
  2. pisemnie, na adres Urzędu Gminy w Komańczy, 38-543 Komańcza 166
  3. telefonicznie, pod numerem telefonu 13-46-77-035 wew. 40.

§6

Traci moc:

 • Uchwała Nr XXI/113/2016 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
  za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała Nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr X/75/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 maja 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Komańcza.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2021-01-28
Sporządzone przez: Kamila Sobolak
Data udostępnienia: 2021-02-18 08:10:20
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał