> Uchwała Nr XXVII/211/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXVII/211/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 r.


w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 4 ust 1 i ust. 2 oraz ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, Rada Gminy Komańcza uchwala:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza dotyczące:

1) Wymagań w zakresie:

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmujących co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady;

b)selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy;

c) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego;

d) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie porządkowym, technicznym i sanitarnym,

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku,

7) wymagań dotyczących utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

8) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§2

Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1439 z późn. zm.),

2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.),

3) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638 z późn. zm.),

4) ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1895),

5) ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2132).

§3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 października 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1439 z późn. zm.) ;

2) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

3) podmiotach uprawnionych – rozumie się przez to podmioty posiadające wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Komańcza w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmioty posiadające ważne zezwolenia dotyczące opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Komańcza;

4) mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terenie Gminy Komańcza;

5) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638 z późn. zm.),

6) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 2132);

7) pojemnik do zbierana odpadów –należy przez to rozumieć zrobiony zazwyczaj z metalu lub tworzywa sztucznego, używany do czasowego gromadzenia odpadów;

8) worek do zbierania odpadów – należy przez to rozumieć worek specjalnie dostarczony przez gminę w odpowiednim kolorze, z odpowiednim oznaczeniem;

9) nieruchomość zamieszkała – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy;

10) nieruchomość niezamieszkała – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

11) kontener – należy przez to rozumieć pojemnik do zbierania odpadów o pojemności 7000 l.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§4

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a przedsiębiorca odbierający odpady do odbierania następujących wyselekcjonowanych odpadów:
 • papieru i makulatury,
 • szkła bezbarwnego i kolorowego,
 • tworzywa sztucznego,
 • metali (np. puszki, złom),
 • tekstylia,
 • przeterminowanych leków i chemikaliów,
 • odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • odpadów wielkogabarytowych (np. mebli),
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • zużytych opon,
 • bioodpadów,
 • popiołu paleniskowego,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • dzieży,
 • pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych.
 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników, worków do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na danej nieruchomości zgodnie ze złożoną deklaracją. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych dla budynków wielolokalowych zostaną dostarczone przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Komańcza w ramach za uiszczoną opłatę przez zarządcę nieruchomości.
 2. Worki wraz z kodami wielowymiarowymi 2D do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych koloru zielonego, żółtego, niebieskiego, brązowego i czarnego zapewni Gmina Komańcza lub firma odbierająca odpady komunalne w ramach za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Komańcza.
 3. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez podmiot uprawniony z zabezpieczonych pomieszczeń lub przeznaczonych na ten cel ogrodzonych miejsc zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków; właściciele lub zarządcy nieruchomości dokonują wyboru sposobu zbierania odpadów:
 4. wspólny odbiór: odpady są gromadzone w zbiorczych pojemnikach na odpady zmieszane oraz zebrane selektywnie wspólnie przez dysponujących lokalami,
 5. indywidualny odbiór: dysponujący lokalem mają obowiązek umieścić je w workach, które należy zawiązać oraz nakleić na nich naklejkę z nadrukiem zawierającym kod wielowymiarowy 2D w jednoznaczny sposób identyfikujący dysponujących lokalem.
 6. Odpady o których mowa w ust. 1 zbierane i odbierane będą z częstotliwością i na zasadach określonych w rozdziale 4 niniejszego regulaminu.
 7. Umieszczania w workach lub pojemnikach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych.
 8. Zużyte baterie i świetlówki powstające w gospodarstwie domowym winny być umieszczane w pojemnikach do zbierania tego typu odpadów, rozmieszczonych na terenie gminy Komańcza.
 9. Przeterminowane leki należy przekazywać do aptek lub specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach lub w innych miejscach na terenie Gminy Komańcza.

§5

 1. Odpady komunalne odbierane będą na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wzdłuż drogi głównej. Właściciel nieruchomości ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawiać odpady wzdłuż drogi głównej
 2. Na obszarach górzystych i w terenach rozproszonych, na których dojazd samochodu odbierającego odpady jest utrudniony, ich właściciel ma obowiązek zebrane odpady w wyznaczonych terminach dostarczyć do wyznaczonego miejsca położonego wzdłuż drogi, którą porusza się samochód przedsiębiorcy odbierającego odpady.

§6

Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników oraz miejsc ich gromadzenia w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy.

§7

 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników.
 2. Właściciele nieruchomości wykonując obowiązek w zakresie uprzątnięcia śniegu, błota, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, zobowiązani są do gromadzenia odpadów w taki sposób aby nie powodować zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

§8

 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej nieruchomości pod warunkiem, że:
 • powstające ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub w przypadku jej braku do szczelnego zbiornika bezodpływowego,
 • czynność ta zostanie dokonana w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji.
 1. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno- gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, warunki ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§9

1. Na terenie Gminy Komańcza do gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować następujące rodzaje pojemników i worków:

 • worki o pojemności od 60 l do 120l,
 • pojemniki o pojemności od 120 do 1100 litrów,
 • kontenery na odpady typu KP 7 o pojemności 7000 l,
 • pojemniki lub worki na odpady z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów
  o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów,
 • kosze uliczne na odpady o pojemności min. 25 l,
 • kontenery na odpady budowlano-remontowe,
 • pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności, np. na: przeterminowane leki, zużyte baterie, itp.

2. Worki i pojemniki powinny być oznaczone nadrukiem jakie odpady należy w nich gromadzić oraz powinny posiadać następującą kolorystykę:

 • ŻÓŁTY – oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne"” przeznaczony na odpady
  z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
 • NIEBIESKI – oznaczony napisem „Papier" przeznaczony na odpady z papieru, w tym
  z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury.
 • ZIELONY – oznaczony napisem „Szkło" przeznaczony na odpady ze szkła,
 • CZARNY – oznaczony napisem „Odpady zmieszane" przeznaczony na pozostałe odpady zmieszane.
 • BRĄZOWY –oznaczony napisem „Bio" przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji,
  ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
 • CZARNY oznaczonego napisem „Popiół” – przeznaczony na popiół
 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości
  w worki lub pojemniki na odpady komunalne, dostosowując pojemność worków i pojemników
  do swoich indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normy miesięczne:
 • dla placówek oświatowych (przedszkoli i szkół) - 10 litrów na każdego pracownika lub ucznia,
 • dla budynków użyteczności publicznej - 50 litrów na każdego pracownika,
 • dla lokali handlowych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych - 40 litrów
  na każde 10m2 powierzchni użytkowej lokalu,
 • dla lokali handlowych - 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu,
 • dla lokali gastronomicznych - 40 litrów na każde miejsce konsumpcyjne,
 • dla gospodarstw agroturystycznych - 40 litrów miesięcznie na każde miejsce noclegowe,
 • dla budynków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – 240 litrów miesięcznie na każdy budynek,
 1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego t.j.: chodniki, place, parkingi, przystanki autobusowe, itp., odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach
  o minimalnej pojemności 25 litrów. Obowiązek ustawienia pojemników spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§10

Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej, wielolokalowej oraz z nieruchomości niezamieszkałych:

 • odpady zmieszane gromadzone w workach – dwa razy w miesiącu,
 • odpady zmieszane z budynków wielolokalowych w pojemnikach lub workach – raz w tygodniu
 • odpady selektywnie zbierane gromadzone w workach – raz w miesiącu,
 • odpady selektywnie zbierane z budynków wielorodzinnych gromadzone w pojemnikach lub workach – dwa razy w miesiącu,
 • odpady zmieszane z nieruchomości niezamieszkałych gromadzone w workach lub pojemnikach – dwa razy w miesiącu,
 • odpady selektywnie zbierane z nieruchomości niezamieszkałych gromadzone w workach lub pojemnikach – raz w miesiącu,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe powstałe w gospodarstwie domowym - raz w roku w terminie i miejscach określonych w Harmonogramie odbioru odpadów wielkogabarytowych, RTV i AGD.
 • odpady z terenów publicznych gromadzone w pojemnikach i koszach –wg potrzeb
 • odpady z cmentarzy:
 1. w miesiącach październik i listopad wg potrzeb;
 2. w pozostałych miesiącach – raz na miesiąc.

§11

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
 2. Bioodpady mogą być gromadzone selektywnie w przydomowych kompostownikach na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi pod warunkiem,
  że przeprowadzenie procesu kompostowania nie jest uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich.
 3. W przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach zwalnia się właściciela nieruchomości z obowiązku posiadania worka/pojemnika brązowego.

§12

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązani są do pozbywania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości jednakże nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§13

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego w gospodarce odpadami komunalnymi należy osiągnąć następujące cele:

 • objąć zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców,
 • objąć wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów,
 • osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w wysokości określonej w obowiązujących przepisach,
 • ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddawania procesom odzysku i recyklingu wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§14

 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
 • zapewnienie stałego i skutecznego dozoru nad psami,
 • niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz w innych obiektach,
  w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, terenach zieleni itp.
 1. Zasada wyrażona w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych.
 2. Przebywanie psów bez kagańców i smyczy dozwolone jest przy zapewnieniu kontroli nad ich zachowaniem.
 3. Zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa oraz wykluczający bezpośredni dostęp do nieruchomości osób trzecich.

Rozdział 7.

Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich

§15

 1. Zakazuje się chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w budynkach wielomieszkaniowych oraz budynkach użyteczności publicznej.
 2. W Gminie Komańcza, na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich w zabudowie jednorodzinnej i gospodarstwach typu zagrodowego wyposażonych w budynki inwentarskie spełniające wymogi określone w przepisach odrębnych.
 3. Prowadzący hodowlę i chów zwierząt gospodarskich są zobowiązani zapewnić odpowiednią częstotliwość czynności porządkowych w sposób zapobiegający zaleganiu nieczystości stałych i ciekłych oraz nie stanowiący uciążliwości dla nieruchomości sąsiadujących.
 4. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą, odpadów i nieczystości w sposób nie powodujący zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza;

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;

3) zapewnić zwierzętom odpowiednie pomieszczenie oraz zastosować zabezpieczenia uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia poza nieruchomość.

§16

 1. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich powinny dołożyć starań aby zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
 2. Zwierzęta gospodarskie powinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich hodowli oraz powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości.

§17

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą oddawać we własnym zakresie i na własny koszt dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady zebrane w sposób selektywny:

 • papieru i makulatury,
 • szkła bezbarwnego i kolorowego,
 • tworzywa sztucznego,
 • metali (np. puszki, złom),
 • tekstylia,
 • przeterminowanych leków i chemikaliów,
 • odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • odpadów wielkogabarytowych (np. mebli),
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • zużytych opon,
 • bioodpadów,
 • popiołu paleniskowego,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • odzieży.

Rozdział 8.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji

§18

 1. W przypadku pojawienia się większej populacji gryzoni lub pogorszenia się stanu sanitarno-epidemiologicznego deratyzację przeprowadza się w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy oraz na innym obszarze w przypadku wystąpienia populacji.
 2. Deratyzacji dokonuje się w terminie od 1.04 – 30.04 oraz w innym terminie w razie wystąpienia populacji.
 3. Sposób i termin przeprowadzenia deratyzacji, o którym mowa w ust. 1 każdorazowo zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe

§19

Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Komańcza w zakresie wskazanym w art. 9 u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§20

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§21

Traci moc:

 • Uchwała NR XVIII/137/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/93/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza.
 • Uchwała NR XIV/116/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/93/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza.
 • Uchwała NR XI/93/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komańcza.

§22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Sporządzone przez: Kamila Sobolak
Data udostępnienia: 2021-02-17 14:49:44
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link