> Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 lutego 2021r.

Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 lutego 2021r.


w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na działkach nr 36/10 w Osławicy oraz nr 343/35 w Smolniku stanowiących własność Gminy Komańcza na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 36/8 położonej w Osławicy

Działając na podstawie na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1, art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) w związku z art. 285 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1145 ze zm.) oraz §14 ust. 1 ust. 2 pkt 4, ust. 3, ust. 6 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza

zarządzam, co następuje:

§1

Ustanowić odpłatnie służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu, przechodu i przegonu na części nieruchomości obciążanych oznaczonych jako: działka nr 36/10 położona w Osławicy objęta księgą wieczystą nr KS1S/00063889/4 oraz działka nr 343/35 położona w Smolniku objęta księgą wieczystą nr KS1S/00063887/0, stanowiących własność Gminy Komańcza, całą ich szerokością, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 36/8 położonej w Osławicy.

§2

Wynagrodzenie (odpłatność netto) z tytułu ustanowienia służebności ustalono na kwotę 1.200,00 zł.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza.


Data wytworzenia: 2021-02-17
Sporządzone przez: Joanna Szulc
Data udostępnienia: 2021-02-18 07:52:41
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał