> Uchwała nr XXVII/209/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 Stycznia 2021 r.

Uchwała nr XXVII/209/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 Stycznia 2021 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komańcza

na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.. 869 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 20 962 271,90 zł z tego:

  1. bieżące w wysokości 20 040 595,90 zł,
  2. majątkowe w wysokości 921 676,00  zł, zgodnie z planem dochodów działach klasyfikacji budżetowej, w tym:

Klasyfikacja

Treść

Plan

Dz.020

Leśnictwo

215 500,00

 

- dochody bieżące:

15 500,00

 

w tym:

 

 

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich

15 500,00

 

 

 

 

- dochody majątkowe:

200 000,00

 

w tym:

 

 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

200 000,00

600

Transport i łączność

20 000,00

 

- dochody bieżące:

20 000,00

 

w tym:

 

 

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (odśnieżanie dróg)

20 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

612 000,00

 

- dochody bieżące:

312 000,00

 

w tym:

 

 

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

240 000,00

 

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

22 000,00

 

- wpływy z usług (zwrot za energię elektr.i co.)

20 000,00

 

- wpływy z różnych dochodów (udostępnianie nieruchomości gminnych pod kable energetyczne

10 000,00

 

- wpływy z pozostałych odsetek

20 000,00

 

 

 

 

- dochody majątkowe

300 000,00

 

w tym:

 

 

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości

300 000,00

750

Administracja Publiczna

85 744,00

 

- dochody bieżące

85 744,00

 

w tym:

 

 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

25 744,00

 

- wpływy z usług(zwrot za energię)

10 000,00

 

- wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)

50 000,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 026,00

 

- dochody bieżące

1 026,00

 

w tym:

 

 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

1 026,00

752

Obrona narodowa

1 000,00

 

-dochody bieżące

1 000,00

 

w tym

 

 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

1 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 425,00

 

- dochody bieżące

3 425,00

 

w tym:

 

 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3 425,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 606 030,00

 

- dochody bieżące

6 606 030,00

 

w tym:

 

 

- wpływy z podatku rolnego

175 500,00

 

- wpływy z podatku leśnego

1 110 300,00

 

- wpływy z podatku od nieruchomości

2 711 000,00

 

- wpływy z podatku od środków transportowych

40 700,00

 

- wpływy z podatku od spadku i darowizn

20 000,00

 

- wpływy z opłaty targowej

18 000,00

 

 


Data wytworzenia: 2021-01-28
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka
Data udostępnienia: 2021-02-17 14:38:47
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał