> Uchwała Nr XXVII/208/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXVII/208/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/33/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), § 8 Uchwały nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podkar. 2017.2751 ze zm.).

Rada Gminy Komańcza

uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się uchwałę Nr IV/33/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-01-28
Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-02-17 14:30:37
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał