> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 lutego 2021r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 lutego 2021r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 16 lutego 2021r. na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Komańcza w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Anna Bartuś, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Przebudowie drogi leśnej – ppoż. dojazd nr 15 w Balnicy, nr inw. 242/542, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 88– obręb Maniów, nr ew. 149/8, 149/4, 150, 155– obręb Wola Michowa, nr ew. 90/13, 90/9, 91, 92, 93, 94, 63, 86/1, 87/1– obręb Balnica.

W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy Urzędu, stanowisko ds. Zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi i (wnioski) wniesione w formie elektronicznej na adres: urzad@komancza.pl

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub,
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 346 ze zm.).

Wnioski mogą być również składane ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: urzad@komancza.pl.


Data wytworzenia: 2021-02-17
Sporządzone przez: Joanna Kruczek
Data udostępnienia: 2021-02-17 13:01:08
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał