> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 08.02.2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 08.02.2021 r.


Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.),w związku z wnioskiem Inwestora: Firmy TRANSPRZĘT Sp. z o.o., Zabłotce 51, 38 - 500 Sanok, z dnia 23.11.2020 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie zbiórki odpadów w miejscowości Szczawne, na działce nr ew. 18/5, Gmina Komańcza”.

WÓJT GMINY KOMAŃCZA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W dniu 08.02.2021 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzeniu zbiórki odpadów w miejscowości Szczawne, na działce nr ew. 18/5, Gmina Komańcza”. W dniach od 08 lutego 2021 r. do 10 marca 2021 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza (38-543 Komańcza 166), w godzinach pracy Urzędu, tj. w godzinach 7.00 – 15.00., pok. nr 17


Data wytworzenia: 2021-02-08
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc
Data udostępnienia: 2021-02-16 14:01:16
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał