> Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 stycznia 2021 r.


w sprawie ustalenia zasad korzystania i normy zużycia paliwa dla ciągnika rolniczego MTZ BELARUS 422.1, będącego w dyspozycji Urzędu Gminy Komańcza

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713) zarządzam, co następuje:

§1

 1. W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliwa w eksploatowanym ciągniku MTZ BELARUS 422.1, ustala się normę zużycia paliwa – 4 litry / mth.
 2. Ustalona norma stanowi podstawę do rozliczenia pracy pojazdu w normalnych warunkach i nie może być przekroczona.

§2

 1. Ewidencjonowanie pracy i rozliczenie paliwa ciągnika rolniczego dokonywane jest na podstawie karty zużycia paliwa, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Karta zużycia paliwa prowadzona jest w celu codziennego ewidencjonowania przejechanych kilometrów, czasu pracy, zużycia paliwa, zrealizowanych dyspozycji wyjazdu.
 3. Karta zużycia wypełniana jest przez pracownika kierującego pojazdem za każdy dzień pracy pojazdu.

§3

 1. Rozliczenie przebiegu pojazdu oraz zużycia paliwa dokonywane jest w okresach miesięcznych na podstawie karty zużycia paliwa.
 2. Przy rozliczeniu zużycia paliwa stosuje się ustaloną normę zużycia paliwa.
 3. Kierowca ma prawo zwiększyć normę zużycia paliwa o 10 % jeżeli:
 • ciągnik pracuje z dodatkowym sprzętem;
 • w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca, kiedy temperatura powietrza spada poniżej 0o
 1. Kierowca wykazując zużycie paliwa w karcie drogowej zaokrągla je do jednej dziesiątej litra stosując następującą zasadę w przypadku setnych części litra:
 • do 4 setnych zaokrąglenie w dół;
 • od 5 setnych zaokrąglenie w górę.
 1. Zużycie paliwa odbiegające od ww. zasad jest traktowane jako przekroczenie i stanowi podstawę do obciążenia kierowcy jeżeli nie zostanie poprawione w czasie dokonywania kontroli. Obciążenie takie stanowi co najmniej 100% wartości paliwa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-01-29
Sporządzone przez: Monika Guśtak
Data udostępnienia: 2021-02-11 08:12:31
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał