> Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.

 

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U.2019.869 ze zmianami)

WÓJT GMINY  zarządza :

 

§ 1

 

  1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę   226,86  zł

 

 

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

 

 

 

 

 

852

 

 

Pomoc społeczna

226,86

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

226,86

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

226,86

 

 

 

RAZEM

226,86

  

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 226,86 zł

  

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

 

 

 

 

 

852

 

 

Pomoc społeczna

226,86

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

226,86

3110

Świadczenia społeczne

222,32

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4,54

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

226,86

 

 § 2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

  

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

852

   

Pomoc społeczna

226,86

 

226,86

 

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

226,86

 

226,86

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

226,86

 

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

222,32

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

226,86

 

226,86

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-01-28
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka
Data udostępnienia: 2021-02-11 07:53:51
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał