> Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 stycznia 2021 r.


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U.2019.1653), zarządzam, co następuje:

§1

 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 przewidziane są w Uchwale budżetowej Nr XXVII/209/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 roku w rozdziale 80146.
 2. Dokonuje się podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych szkół w następujący sposób:
  1. Szkoła Podstawowa w Komańczy – 9 084,00 zł;
  2. Szkoła Podstawowa w Rzepedzi – 11 074,00 zł.

§2

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe w wysokości nie większej niż 50% kwoty pobieranej przez te szkoły, nie więcej jednak niż 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) za semestr.

§3

Ustala się następujące specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane:

 • rozwijanie kompetencji matematycznych;
 • metodyczne;
 • profilaktyka problemowa uzależnień;
 • nauczanie z wykorzystaniem pakietu Microsoft Office 365;
 • e-learning w dydaktyce;
 • bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • nauczanie dziecka ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera;
 • doradztwo zawodowe;
 • technika;
 • socjoterapia;
 • organizacja egzaminu ósmoklasisty;
 • zmiany w prawie.

§4

Ustala się następujące formy doskonalenia zawodowego, na które można uzyskać dofinansowanie:

 1. studia podyplomowe;
 2. seminaria;
 3. konferencje;
 4. wykłady;
 5. warsztaty;
 6. szkolenia;
 7. pozostałe formy doskonalenia zawodowego.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Komańcza.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Sporządzone przez: Monika Guśtak
Data udostępnienia: 2021-02-03 07:14:42
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link