> Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie


Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w związku z przekazaniem przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, otrzymanego od Strony Ukraińskiej, projektu dokumentu pod nazwą „Plan działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla którego wszczęto postępowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w kontekście transgranicznym;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

  1. Z powyższymi dokumentami, tj. projektem „Planu działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030” oraz prognozą oddziaływania na środowisko (w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski), można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów w godzinach 7.30 - 15.30 oraz na stronie internetowej http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/ w zakładce Obwieszczenia i Zawiadomienia.
  2. W związku z powyższym, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w zakresie udostępnionych dokumentów, w terminie 21 dni, tj.: od dnia 02 lutego 2021 r. do dnia 22 lutego 2021 r.
  • w formie pisemnej za pośrednictwem: środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznych lub poczty tradycyjnej,
  • w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie RDOŚ, po uprzednim umówieniu wizyty: telefonicznym (tel. 17 785 00 44), za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
  1. Wyniki przeprowadzonego udziału społeczeństwa zostaną przekazane do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
  2. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Data wytworzenia: 2021-02-28
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc
Data udostępnienia: 0000-00-00 00:00:00
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał