> Bankowa obsługa budżetu Gminy Komańcza oraz jej jednostek organizacyjnych tj. jednostek budżetowych i gminnej instytucji kultury

Bankowa obsługa budżetu Gminy Komańcza oraz jej jednostek organizacyjnych tj. jednostek budżetowych i gminnej instytucji kultury


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego:

przedmiot zamówienia usługi

pod nazwą:

„Bankowa obsługa budżetu Gminy Komańcza oraz jej jednostek organizacyjnych tj. jednostek budżetowych i gminnej instytucji kultury”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w okresie od 1 marca 2021 roku do 31 marca 2024 roku kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Komańcza i jej jednostek organizacyjnych, w tym:

 1. Urząd Gminy Komańcza.
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komańczy.
 3. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy.
 4. Szkoła Podstawowa w Rzepedzi.
 5. Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy.

Istotne warunki zamówienia:

 1. W zakresie usługi wchodzi obsługa bankowa polegająca na:
  1. Otwarciu i prowadzeniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm) rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych) w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej;
  2. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu, nie później niż następnego dnia roboczego od złożenia wniosku na piśmie;
  3. Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy;
  4. Udostępnienie i prowadzenie usług bankowości elektronicznej dla Urzędu Gminy oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Komańcza. Usługa ta w szczególności winna obejmować:
   1. instalację systemu, kompleksowe przeszkolenie w zakresie obsługi systemu, bieżącą aktualizację, doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu, bieżącą obsługę techniczną systemu, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu,
   2. umożliwiać na każdym zainstalowanym stanowisku wprowadzenie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych, możliwość generowania i wydruku wyciągów bankowych w formacie A4 z ustaleniem salda na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji przelewu, uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych. Liczba jednostek korzystających z systemu oraz stanowisk może się zmienić w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca udostępni Zamawiającemu bierny wgląd na wszystkie rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Zamawiającego. W przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem Wykonawca zapewni przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych w formie papierowej.
  5. Zerowania wskazanych rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy;
  6. Przyjmowanie wpłat gotówkowych;
  7. Dokonywanie wypłat gotówkowych;
  8. Wydawanie blankietów czekowych;
  9. Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb;
  10. Realizację zleceń płatniczych- przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 15-tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym;
  11. Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych lub produktach depozytowych;
  12. Wydawania zaświadczeń, oświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego;
  13. Inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji, przyjęcie i przechowywanie depozytów itp.
 2. W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewni spełnienie wymagań Zamawiającego, który żąda, aby:
  1. Zamawiający zastrzega sobie lokowania środków w innych bankach;
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych;
  3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z Gminą Komańcza i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołanie nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
 3. Informacja o gminie, jednostkach organizacyjnych Gminy Komańcza i aktualnie posiadanych rachunkach:
  1. Rachunki bieżące: 5
  2. Pomocnicze: ok. 17
  3. Średnia roczna ilość przelewów: ok. 23 000
  4. Średniomiesięczny osad na rachunkach bieżących oraz pomocniczych - 1 820 000,00 zł
  5. Miesięczna liczba i wolumen wpłat gotówkowych na rachunku Zamawiającego - 30 wpłat, 10 000,00 zł
  6. Miesięczna liczba wpłat gotówkowych i wolumen Zamawiającego w Banku prowadzącym obsługę - 20 wpłat 50 000,00 zł
  7. Średnia liczba użytkowników w ramach systemu bankowości elektronicznej – ok. 18
  8. Miesięczna liczba przelewów realizowanych w formie elektronicznej – ok. 1 892
  9. Budżet Gminy Komańcza w 2021 r.
   1. planowane dochody: 20 962 271,90 zł
   2. planowane wydatki: 20 557 399,34 zł
  10. depozyty bankowe: 1 szt.
 4. Usługa bankowej obsługi budżetu Gminy Komańcza i budżetów 4 jednostek organizacyjnych Gminy Komańcza może być świadczona wyłącznie przez bank wobec którego nie jest i w ciągu ostatnich trzech lat nie był prowadzony program naprawczy oraz posiada swój oddział, filię lub punkt obsługi klienta znajdujący się w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego, w którym możliwe będzie dokonywanie wpłat gotówkowych w dni robocze w godzinach od 900 do 1500.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod Kod CPV 66110000-4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 12 lutego 2021 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

Adres zamawiającego: Urząd Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, sekretariat pok. nr 9

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia 12 luty 2021 rok o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.

Urząd Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166.

Otwarcie/zaprezentowanie ofert jest jawne.

Termin wykonania zamówienia

Od 1 marca 2021 roku do 31 marca 2024 roku.

Opis sposobu przygotowania oferty

 • Zamknięta koperta oznaczona „Oferta na bankową obsługę budżetu Gminy Komańcza oraz jej jednostek organizacyjnych jednostek budżetowych i gminnej instytucji kultury.
 • e-mail na adres poczty elektronicznej Zamawiającego - urzad@komancza.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Oferta na bankową obsługę budżetu Gminy Komańcza oraz jej jednostek organizacyjnych jednostek budżetowych i gminnej instytucji kultury.

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w 36 ustawy Prawo bankowe lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej.
 3. Oświadczenie wykonawcy, że nie jest i w ciągu trzech lat nie jest prowadzony program naprawczy wobec jednostki.

Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Kryteria wyboru ofert:
  1. cena obsługi bankowej (C) = 60%,
  2. oprocentowanie rachunków : bieżącego, pomocniczych i wyodrębnionych (Or) = 40%,
 2. Łączna ilość punktów w ramach kryterium cena zostanie wyliczona wg wzoru:

C min

---------------------------------

C oferty badanej

X 60 pkt. +

Or oferty badanej

---------------------------------

Or max

X 40 pkt. =

…………… pkt.

Gdzie :

C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena ,

Or - oprocentowanie rachunków,

 1. Dla potrzeb oceny ofert przyjęto, że cenę oferty kształtować będą następujące elementy (oprocentowania) :
  1. oprocentowanie rachunków: bieżącego, pomocniczych i wyodrębnionych {uwzględnić stawkę WIBID - 1M obowiązującą w dniu 12.2020 r. powiększony o oferowany współczynnik);

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków

 Dotyczy

Dotyczy

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe informacje

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
 • Pracownik prowadzący postępowanie uprawniony jest do poprawy w ofercie:
 1. oczywistych omyłek pisarskich;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

O dokonanej poprawie pracownik niezwłocznie informuje przełożonego i Wykonawcę.

 • Oferta podlega odrzuceniu przez Zamawiającego, jeżeli:
 1. zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, w szczególności ceny, w tym błędne określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących kryterium oceny ofert;
 2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 nie złożył stosownych wyjaśnień;
 5. wpłynęła po terminie składania ofert.
 • Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
 • Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert do negocjacji kwalifikuje się wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 • Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:
 1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
 4. zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 • Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia wyboru oferty.
 • Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
  1. Katarzyna Rzepka Skarbnik Gminy w godzinach pracy urzędu, tel. (13) 4677035,
  2. Monika Guśtak Inspektor ds. płac, oświaty i transportu wewnętrznego w godzinach pracy urzędu, tel. (13) 4677035

Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka
Data udostępnienia: 2021-02-01 14:03:20
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Tryb: Zapytanie o cenę
Termin składania ofert: 2021-02-12 11:00:00
Termin otwarcia: 2021-02-12 11:00:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link