> Wykonanie wolnostojącej konstrukcja pod reklamę o elementach prefabrykowanych nie związanych stale z gruntem

Wykonanie wolnostojącej konstrukcja pod reklamę o elementach prefabrykowanych nie związanych stale z gruntem


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego:

przedmiot zamówienia roboty budowlane.

Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn. „Wykonanie wolnostojącej konstrukcja pod reklamę o elementach prefabrykowanych nie związanych stale z gruntem”

w następującym zakresie:

 1. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:
  1. roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - 60,84 m3
 2. Podbudowa
  1. podbudowa z pospółki wraz z zagęszczeniem – 50,93m3
 3. Wykonanie konstrukcji pod urządzenie reklamowe
  1. dostawa i montaż prefabrykowanych stóp fundamentowych – 8 szt.
  2. dostawa i montaż stalowej konstrukcji reklamowej – 1,170t
 4. Wykonanie wypełnienia konstrukcji reklamowej
  1. wykonanie projektu wypełnienia konstrukcji reklamowej oraz przekazanie do akceptacji Zamawiającemu – 1 kpl.
  2. dostawa i montaż wypełnienia reklamy zaakceptowanej przez Zamawiającego – 1 kpl.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Roboty budowlane należy wykonać na działce nr 438/3 obręb 0008 Komańcza, powiat sanocki województwo podkarpackie.

Konieczne jest, aby przed przystąpienie do wykonywania konstrukcji reklamowej Wykonawca zapoznał się z miejscem montażu reklamy.

 

Istotne warunki zamówienia:

 • Wykonawca dostarczy na własny koszt i własne ryzyko przedmiot zamówienia do miejscowości Komańcza działka nr ewid. 438/3.
 • Poprawność wykonania robót budowlanych potwierdzi powołany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej.
 • Wykonawca w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą tj. deklaracje właściwości użytkowych: stal zbrojeniowa, beton towarowy, stal kształtowa, śruby i nakrętki, podkładki, kotwy rozporowe, liny stalowe, kopie dziennika spawania oraz uprawnienia spawacza itp.
 • Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony i podpisany protokół odbioru końcowego.
 • Do czasu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem, utratą lub szkodami ponosi Wykonawca.
 • W przypadku stwierdzenia wad i usterek ujawnionych podczas odbioru, Wykonawca usunie je w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji.
 • Wady i usterki jak stwierdzone podczas dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia zostaną spisane w protokole usterek podpisanym przez Zamawiającego
 • Do czasu usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania podpisania protokołu odbioru końcowego.
 • Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany protokół odbioru przedmiotu zamówienia przez obie strony.
 • Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 05 lutego 2021 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Gmina Komańcza 38-543 Komańcza 166 (Sekretariat)

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

 1. Tomasz Zieliński tel: 13 46 77 035 wew. 44 email: tzielinski@komancza.pl w godz. pomiędzy 7:00 – 15:00 (poniedziałek, wtorek, środa) 7:00-17:00 (czwartek), 7:00-13:00 (piątek).

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2021 roku

Sposób przygotowania i zaadresowania oferty:

1) zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze – Formularz oferty, (Załącznik Nr 1) , oraz Kosztorys ofertowy (Załącznik nr 2)

2) Oferta powinna być opieczętowania i podpisana przez osobę upoważnioną.

3) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

4) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na – „Wykonanie wolnostojącej konstrukcja pod reklamę o elementach prefabrykowanych nie związanych stale z gruntem” oraz opatrzona ostrzeżeniem: nie otwierać przed dniem 05 lutego 2021 roku godz. 12:00

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

6) Oferta złożona po terminie zostanie odesłana Wykonawcy bez jej otwierania.

7) Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Wymagany termin ważności oferty: Wykonawca pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium:

Waga:

cena

100%

Razem

100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Kryterium Cena - waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów 100) punkty będą liczone według wzoru:

C(1,2,3...)=Cn/Cb x 100

gdzie:

C(1,2,3...) – liczba przyznanych punktów badanej oferty

Cn- cena brutto najniższej oferty w PLN

Cb- cena brutto badanej oferty w PLN

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m.in. VAT, upusty, rabaty, dostawa materiałów i rozładunek, wszystkie utrudnienia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Termin i miejsce otwarcia ofert.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 lutego 2021 roku o godz. 12:15 w budynku Urzędu Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, w pokoju nr 4.

Dodatkowe informacje:

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
 • Pracownik prowadzący postępowanie uprawniony jest do poprawy w ofercie:
  • oczywistych omyłek pisarskich;
  • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
  • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

O dokonanej poprawie pracownik niezwłocznie informuje przełożonego i Wykonawcę.

 • Oferta podlega odrzuceniu przez Zamawiającego, jeżeli:
  • zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, w szczególności ceny, w tym błędne określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących kryterium oceny ofert;
  • jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
  • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 nie złożył stosownych wyjaśnień;
  • wpłynęła po terminie składania ofert.
 • Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
 • Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert do negocjacji kwalifikuje się wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 • Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:
  • nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
  • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  • wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
  • zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Załączniki składające się na integralną część zapytania ofertowego:

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania
 • Dokumentacja techniczno projektowa – załącznik nr 2 do zapytania
 • Wzór umowy – załącznik nr 3 do zapytania

Data udostępnienia: 2021-01-28 13:50:55
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Termin składania ofert: 2021-02-05 12:00:00
Termin otwarcia: 2021-02-05 12:00:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link