> Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 stycznia 2021 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Komańcza, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) w związku z art. 33 i art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.)    zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Komańcza, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Komańcza do zapoznania się z treścią Regulaminu, o którym mowa w § 1 oraz do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§3

Do postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§4

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Komańcza nr 92/2015 z dnia 18.11.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2021 r. 


Data udostępnienia: 2021-01-27 08:38:09
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link