> Podatek rolny od osób prawnych

Podatek rolny od osób prawnych


Karta informacyjna

Podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Data ostatniej aktualizacji karty

31 sierpień 2020

Odnośnik do e-formularza

Brak

Opis sprawy

 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 2. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne będące:
  1. właścicielami gruntów,
  2. posiadaczami samoistnymi gruntów,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, a także jeżeli dotyczy nieruchomości znajdujących się w Zasobie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz.1309), albo b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych
  5. dzierżawcą gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.
 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu –w terminie 14dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 4. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 5. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
 2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

 1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
 2. od 1 ha gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5 q żyta - obliczone według średniej ceny skupu żyta ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Kogo dotyczy

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz DR-1 Informacja o gruntach wraz z załącznikiem ZDR-1, ZDR-2,
 • Akt notarialny lub umowa kupna – sprzedaży, umowa dzierżawy- do wglądu.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub wpokoju nr 13

Informacja o gruntach DR-1

Załączniki ZDR-1, ZDR-2

Klauzula RODO

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Opłaty

 Nie podlega opłacie skarbowej.

Jednostka / osoba odpowiedzialna

Inspektor ds. wymiaru podatku i zamówień publicznych

Iwona Miszczyszyn

Urząd Gminy Komańcza

I piętro pok. Nr 13, tel: 13 467 70 35 wew. 35

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Komańcza pokój 9 sekretariat

W/w wniosek może zostać przesłanym drogą listowną na adres urzędu gminy:

Urząd Gminy w Komańczy

38-543 Komańcza 166

Termin załatwienia sprawy

 W terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 2019 poz.1256 ze zm.)
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów w informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1105).

Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej wysokość należnego podatku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

 1. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatnik zobowiązany jest skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 2. Podatnicy są obowiązani wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu gminy w następujących terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Należny podatek jest płaty na konto Urzędu Gminy Komańcza :

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie

Nr 20 1030 1105 0005 2057 5820 0005


Data udostępnienia: 2021-01-22 10:25:55
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link