> Zarządzenie nr 22/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 lutego 2024 r.

Zarządzenie nr 22/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 lutego 2024 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Rzepedź nad Osławicą w sprawie zmiany Statutu Sołectwa

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz §1 pkt 2, §3 uchwały Rady Gminy Komańcza nr XX/82/11 z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Komańcza (Dz. Woj. Podkarp. z 2011 r., poz. 3715) w związku z Uchwałą nr LXVI/514/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Rzepedź nad Osławicą w sprawie zmiany Statutu Sołectwa


WÓJT GMINY zarządza:

§ 1.

 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Rzepedź nad Osławicą celem wyrażenia opinii mieszkańców na temat zmiany Statutu Sołectwa uchwalonego Uchwałą nr XLVII/247/2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepedź nad Osławicą.
 2. Planowana zmiana obejmuje usunięcie z rozdziału 5, § 21 w/w uchwały ustępów 6 i 7.

§ 2.

Ustala się termin konsultacji od dnia 28 lutego 2024 r. do dnia 13 marca 2024 r.

§ 3.

 1. Konsultacji podlega projekt uchwały Rady Gminy Komańcza w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rzepedź nad Osławicą stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. Konsultacje będą przeprowadzone w formie udzielenia odpowiedzi na karcie konsultacyjnej, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia, z możliwością zgłaszania uwag do planowanej zmiany w Statucie Sołectwa Rzepedź nad Osławicą.
 3. Projekt uchwały Rady Gminy Komańcza w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rzepedź nad Osławicą zostanie udostępniony przez okres 14 dni w sekretariacie, w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza w godzinach pracy Urzędu oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza. Ponadto, formularz konsultacyjny będzie dostępny do pobrania u właściwego miejscowo Sołtysa.
 4. Obszarem na którym prowadzone są konsultacje jest obszar Sołectwa Rzepedź nad Osławicą.
 5. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, którego treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza, na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na terenie Sołectwa Rzepedź nad Osławicą.

§ 4.

 1. Wypełniony formularz konsultacyjny można przekazać w formie:
  1. Złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Komańcza, w godzinach pracy Urzędu.
  2. Przesłanie drogą pocztową na adres Urząd Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu, a nie data nadania w Urzędzie pocztowym).
 2. Nie będą uwzględnione zgłoszenia, uwagi i opinie zgłoszone anonimowo lub przesłane przed dniem 28 lutego 2024 r. i po dniu 13 marca 2024 r.

§ 5.

 1. Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione mieszkańcom Gminy poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.
 2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komańcza, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Sołectwa Rzepedź nad Osławicą.


Data wytworzenia: 2024-02-13
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-02-14 13:29:54
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Edyta Opar