> Zarządzenie nr 3/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 2 stycznia 2023 r.

Zarządzenie nr 3/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 2 stycznia 2023 r.


w sprawie zasad realizacji zadań w ramach środków funduszu sołeckiego w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 44 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm) oraz art.2 ust.6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (tj. Dz. U. z 2014. poz. 301)

zarządzam co następuje:

§1

  1. Zadania w ramach funduszu sołeckiego realizują sołtysi przy wsparciu wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy Komańcza lub jednostek organizacyjnych gminy.
  2. Zadania winny być realizowane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad:
    1. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów
    2. optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
  3. Zadania należy zrealizować i rozliczyć do 30 listopada 2023 roku.

§2

  1. Na pracowniku urzędu lub jednostki organizacyjnej wspierającym sołtysa w wykonywaniu danego zadania spoczywa obowiązek nadzoru nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującym prawem.
  2. Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych sprawuje Skarbnik Gminy.
  3. Wykazy zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w poszczególnych sołectwach stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-01-02
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2023-02-03 11:32:25
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link