> Zarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 1 lutego 2023 roku

Zarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 1 lutego 2023 roku


w sprawie sprzedaży drzwi wewnętrznych Porta z ościeżnicą

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40)

zarządzam, co następuje:

§1.

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze pisemnego nieograniczonego przetargu dwóch sztuk drzwi wewnętrznych Porta z ościeżnicami pochodzących z demontażu, stanowiącymi mienie komunalne Gminy Komańcza.
  2. Warunki sprzedaży drzwi, o których mowa w ust. 1, określa się w ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
  3. Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§2.

Ustala się termin składania ofert na dzień 20.02.2023 r. do godz. 1500 w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza.

§3.

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1, w następującym składzie:

  1. Monika Guśtak – Przewodniczący;
  2. Anna Wiszniewski - Tchoryk – członek komisji;
  3. Tomasz Rachwał – członek komisji.

§4.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza, na stronach internetowych www.komańcza.pl (aktualności) oraz www.olx.pl.

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się powołanej w § 3 komisji.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-02-01
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-02-03 09:51:23
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał