> Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2023 roku

Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2023 roku


w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komańcza na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1.

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komańcza na rok szkolny 2023/2024 – zgodnie z tabelami, stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Komańcza.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

#BBD0E0 »


Data wytworzenia: 2023-01-31
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-02-03 09:45:36
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał