> Ogłoszenie Sesja

Ogłoszenie Sesja


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się SESJA RADY GMINY
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji - protokół nr L z dnia 28 listopada 2022 r.
 4. Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022 z przeznaczeniem na kontynuację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zadania „Zaadoptowanie dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich.”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komańcza na 2023 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. odczytanie opinii Komisji ds. budżetu,
  4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
  5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
 13. Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy Komańcza ds. budżetu na 2023 rok.
 14. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komańcza na 2023 rok.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Komańcza
Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2022-12-14
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-12-15 08:39:36
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link