> Ogłoszenie Sesja

Ogłoszenie Sesja


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 26 października 2022 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Turzańsk i Prełuki, dotyczących zmiany granic obrębów geodezyjnych wsi Turzańsk
  i Prełuki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Porozumienia międzygminnego Nr GK.033.1.6.2017.L zawartego w dniu 27 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego - Zagłębia Ambitnej Turystyki.
 12. Informacja Wojewody Podkarpackiego o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy oraz informacja Przewodniczącego Rady Gminy o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych.
 13. Informacja Wójta Gminy Komańcza z zakresu oświadczeń majątkowych pracowników, kierowników zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych po analizie dokonanej przez Urząd Skarbowy wg. stanu na dzień 31.12.2021 r.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Komańcza
Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2022-12-14
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-12-15 08:39:36
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał