> Ogłoszenie komisja

Ogłoszenie komisja


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się

POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY KOMAŃCZA ds. BUDŻETU

z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022 z przeznaczeniem na kontynuację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zadania „Zaadoptowanie dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich.”
  2. zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok,
  3. uchwalenia budżetu Gminy Komańcza na 2023 rok,
  4. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza,
  5. wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
  6. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  7. zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy,
  8. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji Rady Gminy Komańcza ds. budżetu na rok 2023.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący
KOMISJI DS. BUDŻETU

Jarosław Dołżycki


Data wytworzenia: 2022-12-14
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-12-15 08:17:23
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał