> Zarządzenie nr 177/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 5 grudnia 2022 r.

Zarządzenie nr 177/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 5 grudnia 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

 WÓJT GMINY  zarządza :

§1

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 9 055,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

9 005,00

 

85295

 

Pozostała działalność

9 005,00

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

9 005,00

855

 

 

Rodzina

50,00

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

50,00

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

50,00

 

 

 

RAZEM

9 055,00

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 9 055,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

9 005,00

 

85295

 

Pozostała działalność

9 005,00

 

3110

Świadczenia społeczne

8 824,90

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

149,61

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

26,82

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

3,67

855

 

 

Rodzina

50,00

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

50,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50,00

 

 

 

RAZEM

9 055,00

§2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

852

 

 

Pomoc społeczna

9 005,00

 

9 005,00

 

 

85295

 

Pozostała działalność

9 005,00

 

9 005,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym

9 005,00

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

8 824,90

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

149,61

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

26,82

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

 

3,67

 

855

 

 

Rodzina

50,00

 

50,00

 

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

50,00

 

50,00

 

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

50,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

50,00

 

 

 

 

RAZEM

9 055,00

 

9 055,00

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-12-05
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-12-09 09:00:03
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link