> Zarządzenie nr 161/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 7 listopada 2022 r.

Zarządzenie nr 161/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 7 listopada 2022 r.


w sprawie konsultacji projektu ”Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2023 rok”.

Na podstawie art. 5a ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 ze zm.), oraz Uchwały NR XXVI/138/16 Rady Gminy Komańcza z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych lub wieloletnich programów' współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi, Wójt Gminy Komańcza

ZARZĄDZA

§1

  1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Komańcza.
  2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
  3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat projektu uchwały.
  4. Ogłoszenie o konsultacjach stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Określa się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 listopada 2022 roku i zakończenia konsultacji na dzień 18 listopada 2022 r.

§3

Forma konsultacji: konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w Projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Komańcza, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komańcza.

§4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada pracownik Urzędu Gminy Komańcza Inspektor ds. rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej oraz zdrowia.

§5

Opinie należy składać w terminie określonym w § 2 e-mailowo na adres: urzad@komancza.pl lub pisemnie, w sekretariacie Urzędu Gminy Komańcza, Komańcza 166, 38- 543 Komańcza w godzinach pracy urzędu. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

§6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Komańcza oraz na tablicy ogłoszeń.

§7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaj^się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-11-07
Sporządzone przez: Maria Błażowska (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-12-09 08:49:44
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał