> Zarządzenie nr 173/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2022 r.

Zarządzenie nr 173/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

WÓJT GMINY  zarządza :

 §1

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 21 388,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

758

 

 

Różne rozliczenia

12 617,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

12 617,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

-Środki na edukację dzieci z Ukrainy- 12 617,00 zł

12 617,00

852

 

 

Pomoc społeczna

8 000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

8 000,00

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

8 000,00

855

 

 

Rodzina

771,00

 

 

85595

 

Pozostała działalność

771,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

-Świadczenia rodzinne- 771,00 zł

771,00

 

 

 

RAZEM

21 388,00

2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 1 476,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

1 476,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

163,00

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

163,00

85216

 

Zasiłki stałe

1 313,00

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

1 313,00

 

 

 

RAZEM

1 476,00

 3. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 95 003,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

13 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

13 000,00

 

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

4480

Podatek od nieruchomości

3 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

600,00

 

71035

 

Cmentarze

600,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

300,00

4260

Zakup energii

300,00

750

 

 

Administracja publiczna

25 250,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

250,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

250,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

20 000,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 000,00

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

34 367,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

9 000,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 000,00

4260

Zakup energii

1 000,00

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

2 000,00

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 000,00

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

10 750,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

750,00

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

10 000,00

80195

 

Pozostała działalność

12 617,00

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

225,00

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

5 000,00

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

5 000,00

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

2 392,00

852

 

 

Pomoc społeczna

8 015,00

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

8 015,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

807,32

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

110,27

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 882,41

4280

Zakup usług zdrowotnych

15,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

700,00

855

 

 

Rodzina

771,00

 

85595

 

Pozostała działalność

771,00

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

771,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13 000,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

3 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

90026

 

Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami

10 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

 

 

 

RAZEM

95 003,00

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 75 091,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

13 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

13 000,00

 

4260

Zakup energii

13 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

600,00

 

71035

 

Cmentarze

600,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600,00

750

 

 

Administracja publiczna

25 250,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

250,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

250,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

20 000,00

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne

20 000,00

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

21 750,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

21 000,00

 

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

20 000,00

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

750,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

750,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 491,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

163,00

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

163,00

85216

 

Zasiłki stałe

1 313,00

 

3110

Świadczenia społeczne

1 313,00

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

15,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

15,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13 000,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

3 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

10 000,00

 

4260

Zakup energii

10 000,00

 

 

 

RAZEM

75 091,00

 §2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

 

Wydatki

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

750

 

 

 

Administracja publiczna

 

 

250,00

250,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

 

250,00

250,00

 

4010

 

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

 

250,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

 

250,00

 

 

 

 

RAZEM

 

 

250,00

250,00

 §3

- Określa się dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.) pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 13 388,00 na:

- Środki na edukację dzieci z Ukrainy - 12 617,00 zł

- Świadczenia rodzinne- 771,00 zł

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-11-30
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-12-09 08:50:33
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał