> Zarządzenie nr 176/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2022 r.

Zarządzenie nr 176/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2022 r.


w sprawie zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Komańczy przez wykorzystywane urządzenia techniczne i instalacje.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2127 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

  1. W związku z realizacją obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanym budynku Urzędu Gminy w Komańczy przez wykorzystywane urządzenia techniczne i instalacje wprowadzam Regulamin gospodarowania energią elektryczną w budynku Urzędu Gminy Komańczy stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia, zwany dalej Regulaminem.
  2. W okresie od dnia 1 do 31 grudnia 2022 r. cel, o którym mowa w ust. 1 winien być zrealizowany w wysokości co najmniej 10 % średniorocznego zużycia energii elektrycznej w latach 2018 - 2019, oraz w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w wysokości co najmniej 10 % zużycia energii elektrycznej w 2022 r.
  3. Zarządzenie dotyczy dodatkowo jednostek organizacyjnych funkcjonujących w budynku Urzędu tj. :
    1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
    2. Gminny Ośrodek Kultury.

§ 2

  1. Zobowiązuję Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami mienia komunalnego Pana Andrzeja Ferenca do raportowania do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wykonania obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek.
  2. Zobowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Gminy Komańcza do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Komańcza.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 roku.


Data wytworzenia: 2022-11-30
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-12-09 08:51:18
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał