> Zarządzenie nr 167/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 listopada 2022r

Zarządzenie nr 167/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 listopada 2022r


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559), w związku z art. 53 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129)

zarządzam, co następuje

§1

Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu IT oraz szkolenia wykonywane w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Komańcza”

§2

W skład Komisji Przetargowej wchodzą:

  1. Zastępca Wójta Gminy Paweł Rysz - Przewodniczący,
  2. Inspektor Iwona Miszczyszyn - Sekretarz,
  3. Informatyk Tomasz Rachwał - Członek komisji,
  4. Inspektor Monika Guśtak - Członek komisji.

§3

Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej zatwierdzony Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 marca 2021 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-11-21
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-12-06 14:32:05
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał