> Uchwała nr L/409/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2022r.

Uchwała nr L/409/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2022r.


w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w wysokości:

  1. dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,53 zł,
  2. dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,84 zł.

§2.

Traci moc uchwała nr XLV/367/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komańcza na rok szkolny 2022/2023.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2022-11-28
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-12-06 09:25:09
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał