> Uchwała nr L/408/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2022r.

Uchwała nr L/408/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2022r.


w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e”, w zawiązku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje :

§1.

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w 2022 na rok 2023 na opracowanie dokumentacji projektowej zadania : „Przebudowa mostu na rzece Osławica w ciągu drogi gminnej nr 117308R w miejscowości Smolnik ” w wysokości 4 000,00 (cztery tysiące zł 00/100)

§2.

Źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w § 1 będą dochody własne Gminy Komańcza w 2023 roku z tytułu podatku od nieruchomości.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-11-28
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-12-06 09:21:54
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał