> Zarządzenie nr 166/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 listopada 2022 r.

Zarządzenie nr 166/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 listopada 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

              Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 500,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

100,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

100,00

 

4580

Pozostałe odsetki

100,00

855

 

 

Rodzina

400,00

 

85508

 

Rodziny zastępcze

400,00

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

400,00

 

 

 

RAZEM

500,00

  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 500,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

100,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

100,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

852

 

 

Pomoc społeczna

400,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

400,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

400,00

 

 

 

RAZEM

500,00

§2

W zarządzeniu Nr 157/2022  Wójta Gminy Komańcza z dnia 7 listopada 2022 r. § 2 otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

851

 

 

Ochrona zdrowia

63,00

 

63,00

 

 

85195

 

Pozostała działalność

63,00

 

63,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym

63,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

63,00

 

855

 

 

Rodzina

120,00

 

120,00

 

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

120,00

 

120,00

 

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

120,00

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

120,00

 

 

 

 

RAZEM

183,00

 

183,00

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-11-21
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-11-25 12:43:54
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał